Algemene Leveringsvoorwaarden

Nmbrs Algemene Leveringsvoorwaarden 

V20202110

Download de Algemene Leveringsvoorwaarden

1. Definities

1.1 Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die wettelijk gerechtigd is namens de entiteit, de overeenkomst af te sluiten.

1.2 Abonnement: Verkrijgen van toegangs- en  gebruikersrechten tot Nmbrs; voor de duur van de overeenkomst. 

1.3 Administrator Gebruiker: de aangemaakte Eindgebruiker die beschikt over beheerrechten en die door de Abonnee is benoemd tot beheerder van de Omgeving van de Abonnee.

1.4 API(‘s): standaard programmatuur gebaseerd op webstandaarden bedoeld om computer programmatuur / software-applicaties van derden in staat te stellen te kunnen communiceren / data uit te wisselen met Nmbrs. 

1.5 Applicatiebeheerder: Abonnee, of een door Abonnee aangewezen natuurlijk persoon welke goed op de hoogte is van (de werking van) Nmbrs. De  Applicatiebeheerder treed op als contactpersoon en is bevoegd om namens Abonnee Eindgebruikers en Administrator Gebruikers aan te melden en dergelijke, een en ander conform deze voorwaarden.

1.6 Bedrijf(en): een rechtspersoon of specifieke administratieve eenheid waarvoor binnen Nmbrs een salarisadministratie wordt gevoerd, waartoe Eindgebruikers optioneel toegang hebben.

1.7 Contracteigenaar (in Nmbrs genoemd de Wettelijke Eigenaar): Abonnee, of een door Abonnee aangewezen natuurlijk persoon die optreed als (Klant) data eigenaar en  bevoegd is om namens Abonnee het Abonnement te upgraden/downgraden. 

1.8 Eindgebruiker: een natuurlijke persoon die onder verantwoordelijkheid van de Abonnee van Nmbrs gebruik maakt en als gebruiker kan inloggen in de Omgeving van de Abonnee en toegang krijgt tot één of meer Bedrijven.

1.9 Inbreuk: inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens.

1.10 Infrastructuur: de door Nmbrs BV gebruikte hardware, datacommunicatie faciliteiten en systeem software voor het leveren van de SaaS-dienst. 

1.11 Nmbrs:  de computer programmatuur / software-applicatie  voor HR en Payroll diensten, welke uitsluitend beschikbaar is als SaaS-dienst en wordt geleverd door Nmbrs BV. 

1.12 Nmbrs B.V. : Nmbrs B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Naritaweg 70, 1043 BZ Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34150521

1.13 Omgeving: een omgeving binnen Nmbrs met een verzameling Bedrijven behorende bij één Abonnee of accountants- (of soortgelijke) organisatie, waartoe uitsluitend de Eindgebruikers van de eigen klanten van de accountant toegang hebben

1.14 Overeenkomst: de opdrachtbevestiging tot het afnemen / aangaan van een Abonnement tegen de overeengekomen maandelijkse vergoeding.

1.15 Persoonsgegeven(s): de persoonsgegevens zoals bedoeld in de zin van de Toepasselijke Wet die door Nmbrs BV ten behoeve van Abonnee onder de Overeenkomst worden verwerkt.

1.16 SaaS-dienst: Het beschikbaar stellen van (een module van) de software geïnstalleerd op Nmbrs BV Infrastructuur op een door Nmbrs BV gekozen locatie, welke door middel van toegang op afstand aan meerdere abonnees tegelijkertijd (multi-tennant) beschikbaar wordt gemaakt.   

1.17 Standaardprijs: de geldende prijs per Administrator Gebruiker, Eindgebruiker of Werknemer conform de geldende prijslijst op de website van Nmbrs BV en conform de voorgedefinieerde waarden op het moment van afsluiten van de Overeenkomst.

1.18 Toepasselijke Wet:  de toepasselijke geldende wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming - Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG - (de “AVG”) en bijbehorende geldende uitvoerende regelgeving.

1.19 Verwerken / Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen , raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

1.20 Werknemers: natuurlijke personen met een dienstbetrekking die in een periode een salarisafrekening ontvangt binnen een specifiek Bedrijf.

2. Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende vervolgopdrachten voor Abonnementen. De Algemene Voorwaarden kunnen door Abonnee worden geraadpleegd en gedownload op de website nmbrs.nl (in deze voorwaarden: de Website).

2.2 Nmbrs BV is nimmer gehouden Abonnee een fysieke drager met Nmbrs te verstrekken.

2.3 Door het aangaan van een Abonnement, door middel van het plaatsen van de opdracht daartoe, verklaart Abonnee zich akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden.

2.4 Nmbrs B.V. is gerechtigd gedurende een Overeenkomst over te gaan tot wijziging van de toepasselijke Algemene Voorwaarden. Nmbrs B.V. zal Abonnee hierover tenminste drie maanden voor de inwerkingtreding informeren.

2.5 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Abonnee wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door Nmbrs B.V. van documenten van Abonnee waarop zulke Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan.

2.6 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Nmbrs B.V. en Abonnee zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

2.7 Nmbrs BV kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal Applicatiebeheerders van Abonnee.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Nmbrs B.V. zijn vrijblijvend, tenzij door Nmbrs B.V. schriftelijk anders is aangegeven.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand tussen Nmbrs BV en de Abonnee na ontvangst van de opdrachtbevestiging door Abonnee.

4. Prijs, verschuldigde vergoeding en betaling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient Abonnee alle betalingen in euro’s te voldoen.

4.2 Indien Abonnee bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit het Abonnement verschuldigde bedragen te voldoen.

4.3 Ter zake de door Nmbrs BV verrichte prestaties en de daarvoor door Abonnee verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Nmbrs BV volledig bewijs op, onverminderd het recht van Abonnee tot het leveren van tegenbewijs.

4.4  Nmbrs BV behoudt zich het recht voor om op grond van indexatie c.q. algemene prijzen- en kostenstijgingen, jaarlijks zonder kennisgeving vooraf prijswijzigingen door te voeren.  

4.5 Nmbrs BV behoudt zich het recht voor om buiten de in artikel 4.4 geschreven gronden, de vergoedingen voor het Abonnement niet vaker dan twee keer per jaar te wijzigen na voorafgaande kennisgeving aan Abonnee van tenminste 3 maanden. Verder behoud Nmbrs BV zich het recht voor om met kennisgeving van 1 maand vooraf, een prijswijziging door te voeren indien een onderaannemer prijzen jegens Nmbrs B.V. heeft verhoogd.

4.6 Afrekening van het gebruik van Nmbrs vindt plaats op basis van het aantal verloonde Werknemers. Abonnee wordt maandelijks achteraf automatisch voor het aantal verloonde Werknemers gefactureerd. Bij weekverloning worden het aantal verloonde Werknemers eens per 4 weken berekend en gefactureerd (een werknemer met iedere week een verloning wordt slechts eenmaal per 4 weken berekend). 

4.7 Abonnee wordt automatisch voor aangemaakte Eindgebruikers en Administrator Gebruikers gefactureerd overeenkomstig 4.8 en 4.9, vanaf de maand waarin deze is/zijn aangemeld (ongeacht op welke dag van de maand aanmelding heeft plaatsgevonden). Administrators en Eindgebruikers waarvan de aan- en afmelding binnen dezelfde maand plaatsvindt en niet zijn ingelogd zullen niet worden gefactureerd.

4.8 Indien Abonnee een accountants- (of soortgelijke) organisatie betreft kan de Abonnee eigen klanten in de vorm van Eindgebruikers aanmaken binnen de Omgeving voor gebruik van Nmbrs. Abonnee blijft verantwoordelijk voor het aanmaken van alle type Eindgebruikers en het tijdig uit de Omgeving verwijderen van Eindgebruikers die hun abonnement bij Abonnee hebben opgezegd of ten onrechte door zijn Eindgebruikers zijn aangemaakt.

4.9 Abonnee kan een onbeperkt aantal nieuwe Administrator Gebruikers en Eindgebruikers aanmaken binnen de Omgeving, waarbij voor elke Eindgebruiker de Standaardprijs per type Eindgebruiker in rekening wordt gebracht, of, indien afwijkend, de in de Overeenkomst vermelde prijzen. Indien een tweede Eindgebruiker met een al in gebruik zijnde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord wordt aangemaakt binnen de Omgeving, wordt de Eindgebruiker slechts eenmaal in rekening gebracht, waarbij de systeemrol met de meeste rechten, die in de betreffende maand aan de Eindgebruiker is gekoppeld, leidend is.

4.10 Betaling van door Abonnee aan Nmbrs B.V. verschuldigde vergoedingen vindt plaats middels automatische incasso.

4.11 Indien automatische incasso om welke reden dan ook niet (tijdig) tot volledige betaling van de verschuldigde vergoeding leidt, is Abonnee onmiddellijk in verzuim en, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Abonnee na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Nmbrs BV de vordering uit handen geven, in welk geval Abonnee naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle incasso kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen, een en ander onverminderd het recht van Nmbrs BV tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van het Abonnement en onverminderd het recht van Nmbrs BV tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

5. Vertrouwelijkheid

5.1 Abonnee en Nmbrs BV dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

6. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

6.1 Nmbrs BV verwerkt in de uitvoering van de Overeenkomst Persoonsgegevens van (klanten van) Abonnee. Nmbrs BV verwerkt deze  Persoonsgegevens ten behoeve van de de HR en Payroll processen van (klanten van) Abonnee. Deze verwerking is in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van Abonnee. 

6.2  Nmbrs BV heeft de rol van Verwerker ten aanzien van de gegevens waarvoor Abonnee aangemerkt kan worden als Verwerkingsverantwoordelijke; dan wel de rol van sub-Verwerker ten aanzien van de gegevens waarvoor Abonnee aangemerkt kan worden als Verwerker,in de zin van de Toepasselijke Wet.

6.3 Abonnee verstrekt aan Nmbrs BV Persoonsgegevens van Medewerkers (waaronder mede begrepen potentiële werknemers, zelfstandigen, vrijwilligers), Oud-Medewerkers en Uitkeringsgerechtigden (van klanten) van Abonnee (hierna Betrokkenen). Welke Nmbrs BV in opdracht van Abonnee verwerkt. 

6.4 Bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals aangeduid in de Overeenkomst kan Nmbrs BV in het kader van de dienstverlening aan Abonnee de volgende (niet limitatieve opsomming van)  type Persoonsgegevens van Betrokkenen verwerken:

Naam-, Adres- Woonplaatsgegevens, (kopie) Identiteits / legitimatiebewijzen

Beroepsgegevens
Burgerservicenummer Opleidingsgegevens
Contactgegevens (o.a. telefoonnummers en e-mailadressen) Verlof- en Verzuimgegevens
Familiesamenstelling Functioneringsgegevens
Financiële gegevens / Salarisgegevens Bankrekeningnummers
Belonings-, uitkerings- en/of pensioengegevens In-/uitstroommutaties / dienstverbanden

 

6.5 Nmbrs BV zal de Persoonsgegevens op basis van instructies (waaronder mede begrepen de opdracht zoals verwoord in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden) van Abonnee verwerken. Abonnee is verantwoordelijk om zorg te dragen dat diens instructies in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving. Abonnee zal Nmbrs BV gedurende de looptijd van de gegevensverwerking opdracht blijven geven, de persoonsgegevens te verwerken. Nmbrs BV zal de Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken.Nmbrs BV stelt Abonnee onmiddellijk in kennis indien naar haar mening enige instructie inbreuk oplevert op te toepasselijke wet.

6.6 Nmbrs BV zal de Persoonsgegevens verwerken als daartoe voor Nmbrs BV een wettelijke verplichting bestaat, inclusief de verwerking die noodzakelijk is uit hoofde van een bevoegd gegeven rechterlijk bevel, een door het bevoegd gezag gegeven last, een bevoegd gegeven aanwijzing of rechtmatig verzoek van de relevante bevoegde toezichthouder, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens. Nmbrs BV zal Abonnee zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen van een aanwijzing of andere mededeling gegeven door een daartoe bevoegde autoriteit (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens) betreffende de Persoonsgegevens. Voor zover deze wettelijke verplichting de contractuele verplichtingen van verwerker zoals bepaald in de Overeenkomst overstijgen, alsmede consequenties kunnen hebben voor een overeengekomen kosten en tijdsplanning, ontstaat de verplichting tot het uitvoeren van dergelijke verwerking pas nadat Partijen hierover overeenstemming hebben bereikt.

 6.7: Nmbrs BV zal  persoonsgegevens uitsluitend verwerken onder instructie van Abonnee c.q. in overeenstemming met de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst. Onder deze verplichtingen verstaat Nmbrs BV onder meer het leveren van (geaggregeerde en geanonimiseerde) analyses aan Abonnee met behulp van artificial intelligence algorithms; het doen van statistisch onderzoek; gebruik van  gegevens voor facturatie; doen van statistisch onderzoek en  product-verbetering van Nmbrs alsmede de (mogelijke) dienstverlening aan Abonnee. 

6.8 Het is Nmbrs BV toegestaan om gegevens met betrekking tot het gebruik van Nmbrs, welke door Abonnee en/of haar Eindgebruiker(s) wordt ingevoerd en of gegenereerd, te gebruiken voor het leveren, ontwikkelen, beveiligen en/of onderhouden van Nmbrs en nieuwe producten en/of diensten. Nmbrs BV mag deze gegevens delen met aan Nmbrs BV gelieerde partijen, met dien verstande dat een dergelijke gelieerde partij de gegevens uitsluitend mag gebruiken voor het leveren, ontwikkelen, beveiligen en/of onderhouden van haar producten en/of diensten.

6.9 Het is Nmbrs BV in haar hoedanigheid als Verwerker toegestaan de benodigde verwerkingen ten behoeve van anonimisering uit te voeren zodat de in artikel 6.8 omschreven  gegevens niet langer een Betrokkene kunnen identificeren en / of als Persoonsgegeven aangemerkt kunnen worden onder de toepasselijke wet. 

6.10 Abonnee garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door Abonnee worden ingevoerd, waaronder dat de Persoonsgegevens zijn verkregen op een wijze die overeenstemt met de geldende wettelijke voorschriften, in het bijzonder die voortvloeien uit de Toepasselijke Wet. Abonnee staat er jegens Nmbrs BV voor in dat de inhoud, het gebruik door of namens Abonnee en de opgedragen verwerking niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op rechten van Betrokkenen.

6.11 Abonnee vrijwaart Nmbrs BV voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Abonnee wordt gehouden of waarvoor Abonnee op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Abonnee bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Nmbrs BV toegerekend moeten worden.

6.12 Nmbrs BV is verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens die door Abonnee aan haar worden verstrekt, behoudens voor zover dit noodzakelijk voortvloeit uit de opdracht zoals neergelegd in de Overeenkomst, voortvloeit uit een aanvullende schriftelijke instructie van Abonnee of uit een wettelijke verplichting (inclusief verwerking noodzakelijk is uit hoofde van een bevoegd gegeven rechterlijk bevel, een door het bevoegd gezag gegeven last, een bevoegd gegeven aanwijzing of rechtmatig verzoek van de relevante toezichthouder, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens) of hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Abonnee is verkregen.

6.13 Nmbrs BV draagt ervoor zorg dat eenieder die onder diens gezag handelt, verplicht is tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan hij/zij kennis neemt overeenkomstig het gestelde in het vorige lid.

6.14 Nmbrs BV is gerechtigd Abonnee toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen en is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Nmbrs BV zal bij het wijzigen van toegangs-of identificatiecodes Abonnee, in goed overleg,van nieuwe toegangs- of identificatiecodes voorzien en Abonnee niet op onredelijke gronden de toegang tot Nmbrs onthouden. Abonnee behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts op gepersonaliseerde wijze aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. 

6.15 Nmbrs BV is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt. Bij schade of kosten voor Abonnee welke als gevolg van “regulier gebruik” door “geautoriseerde gebruikers” is ontstaan, zullen beide partijen hierover ter goeder trouw met elkaar in overleg treden om tot een geschikte oplossing te komen. 

6.16 Nmbrs BV zal, indien dit redelijkerwijs binnen zijn invloedsfeer ligt en rekening houdende met de aard van de Verwerking, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, haar bijstand verlenen aan de Abonnee bij het vervullen van diens wettelijke plichten op grond van de Toepasselijke Wet. Nmbrs BV heeft het recht de redelijke kosten die hiermee gemoeid zijn in rekening te brengen bij Abonnee. 

6.17 Nmbrs BV zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen, die gezien de huidige stand der techniek en de daarmee gemoeide kosten overeenstemmen met de kenbare aard van de Persoonsgegevens en de opdracht waarin de gegevens worden verwerkt, ter bescherming van de Persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking, zoals bedoeld in artikel 32 AVG. 

6.18 Nmbrs BV draagt zorg dat zij gedurende de duur van de Overeenkomst, aantoonbaar voldoet aan internationaal geaccepteerde normen kader(s) (assurance-standaard(en)) en / of internationaal geaccepteerde certificering(en) welke relevant zijn ten aanzien van Nmbrs en de door Nmbrs BV aangeboden diensten. Nmbrs BV zal op aanvraag (kosteloos) de opdrachtbrief en / of het voorblad van de certificering-verklaring (‘assurance rapport’) delen met Abonnee. Nmbrs BV zal op aanvraag, onder de benodigde waarborgen en tegen een redelijke vergoeding, volledig dienaangaande certificering-verklaring (‘assurance rapport’) beschikbaar stellen aan Abonnee. Nmbrs BV behoudt zich het recht voor om de te allen tijde de in gebruik zijnde certificering en / of assurance-standaard te vervangen door een andere adequate en algemeen certificering en / of assurance-standaard gebaseerd op internationale standaarden.

6.19 Een overzicht en beschrijvingen van de actuele geïmplementeerde technische en organisatorische maatregelen kan Abonnee verkrijgen door middel van het opvragen / verkrijgen van het  meest recente en van toepassing zijnde ‘assurance rapport’  en / of het NmbrsWhitepaper IT (of soortgelijke beschikbaar gestelde informatie bron door Nmbrs BV).

6.20 Abonnee heeft het recht om audits uit te voeren onder de voorwaarden zoals gesteld in dit artikel. Indien de Abonnee een verzoek tot het verrichten van een audit doet conform de voorwaarden van dit artikel, zal Nmbrs BV die locaties voor een audit ter beschikking stellen waar Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van Abonnee. Nmbrs BV biedt alle medewerking en informatie die Abonnee redelijkerwijs nodig heeft voor de audit. Een dergelijke audit zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij, welke partij door Abonnee wordt geselecteerd, in overleg met Nmbrs BV. Deze partij zal tenminste gekwalificeerd zijn als een onafhankelijke deskundige auditor die gecertificeerd is om compliance met de Toepasselijke Wet te controleren. De auditor dient voorafgaande aan het onderzoek bereid te zijn dienaangaande een geheimhoudingsverklaring te tekenen. De audit (waaronder begrepen de documentatie en overige gegevens waartoe audit zich uitstrekt) en de resultaten daarvan zullen door Abonnee en de externe vertrouwelijk worden behandeld. Abonnee zal Nmbrs BV zo spoedig mogelijk een volledige en ongewijzigde kopie van de onderzoeksresultaten ter beschikking stellen in een voor Nmbrs BV eenvoudig leesbare en duurzame vorm voor zover de onderzoeksresultaten betrekking hebben op Nmbrs BV (en diens eventuele sub-verwerkers). De audit en de resultaten mogen alleen met voorafgaande toestemming van Nmbrs BV aan een derde inzichtelijk worden gemaakt, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. De (interne en externe) kosten van de audit zijn voor rekening van Abonnee, tenzij uit de audit blijkt dat Nmbrs BV wezenlijk tekort komt of tekort is gekomen in de nakoming van haar verplichtingen opgenomen in dit artikel. Voor de aanvang van een audit zullen partijen met elkaar overeenkomen wat de scope, planning en de duur van de audit zal zijn en eveneens bepalen wat het uurtarief van Nmbrs BV en haar Subverwerkers zal zijn voor de geboden ondersteuning. Het is Abonnee niet toegestaan een audit op locatie te verzoeken indien Nmbrs BV een recent intern of extern audit rapport kan overleggen, dat toeziet op dezelfde locaties waarvoor Abonnee een audit verzoekt, tenzij Abonnee aantoont dat een dergelijk intern of extern auditrapport niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Toepasselijke Wet.

6.21 Indien zich een Inbreuk voordoet ten aanzien van Persoonsgegevens die Nmbrs BV of de door haar ingeschakelde Subverwerkers worden verwerkt, dan stelt Nmbrs BV Abonnee zonder onredelijke vertraging, en in ieder geval binnen 48 uur, na kennisneming daarvan op de hoogte. Nmbrs BV voorziet Abonnee daarbij van alle, redelijkerwijs benodigde informatie als zoals gesteld in de Toepasselijke Wet om Abonnee in staat te stellen zulks tijdig, juist en volledig te melden aan de bevoegde toezichthouder(s), (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens) en de relevante Betrokkenen. Indien zich na de melding aan Abonnee zoals bedoeld in dit artikel, eventuele nieuwe, relevante ontwikkelingen voordoen, waaronder begrepen de maatregelen die Nmbrs BV (waaronder begrepen: haar Subverwerker) treft om aan zijn kant de gevolgen van het incident te beperken en herhaling te voorkomen, dan stelt Nmbrs BV Abonnee daarvan onverwijld op de hoogte.

6.22 Nmbrs BV zal waar nodig Abonnee assisteren bij het adequaat informeren van de toezichthouder(s) en Betrokkenen over het betreffende Inbreuken conform het daarover bepaalde in de Toepasselijke Wet. Onverlet het bepaalde in artikel 6.12, zullen Partijen over en weer strikte geheimhouding in acht nemen ten aanzien van eventuele Inbreuken en zullen Partijen Inbreuken enkel aan de bevoegde toezichthouder(s) en eventuele betrokkene(n) rapporteren overeenkomstig het bepaalde in de Toepasselijke Wet.

6.23 Abonnee geeft hierbij Nmbrs BV haar toestemming, in algemene zin, om in het kader van de Overeenkomst gebruik te maken van diensten van sub-verwerkers zoals gespecificeerd op website van Nmbrs BV https://www.nmbrs.com/security/subprocessors waar Abonnee tevens de mogelijkheid heeft zich te registreren voor het ontvangen van notificaties betreffende een eventuele voorgenomen wijziging of toevoeging van een bepaalde sub-verwerker.

6.24 Abonnee geeft hierbij Nmbrs BV haar toestemming, in algemene zin, om in het kader van de Overeenkomst gebruik te maken van diensten van sub-verwerkers binnen de Europese Economische Ruimte alsmede van sub-verwerkers in landen waarvan de Europese Commissie heeft bepaald dat deze landen een passend beschermingsniveau bieden. Indien Nmbrs BV gebruik wenst te maken van diensten van sub-verwerkers gevestigd in een land dat geen passend beschermingsniveau biedt zoals hiervoor bedoeld, dient Nmbrs BV eerst daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming te ontvangen van Abonnee, welke toestemming Abonnee niet op onredelijke gronden zal onthouden. Abonnee zal diens toestemming niet onthouden indien Nmbrs BV waarborgt dat voor deze data-uitwisselingen door middel van een door de CJEU goedgekeurde wijze, alsnog een passend beschermingsniveau geboden wordt.

6.25 Nmbrs BV zal alvorens een sub-verwerkers te vervangen dan wel een nieuwe sub-verwerker in te schakelen, zorgen dat het overzicht op  https://www.nmbrs.com/security/subprocessors geüpdate wordt. Abonnee zorgt voor periodiek raadpleging van https://www.nmbrs.com/security/subprocessors ; Indien Abonnee zich op redelijke gronden niet kan verenigen met de voorgenomen wijziging of toevoeging van een bepaalde sub-verwerker is het Abonnee toegestaan bezwaar te maken, binnen 10 werkdagen na verzenden van de notificatie van wijziging door Nmbrs BV aan Abonnee. Bij bezwaar is het Nmbrs BV toegestaan om binnen een termijn van 4 weken een alternatief te bieden, om de relevante dienst voort te zetten. Indien Nmbrs BV geen alternatief biedt, dan is het Abonnee toegestaan om de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat Nmbrs BV tegenover Abonnee gehouden is tot schadevergoeding wegens de beëindiging. Nmbrs BV zal aan de door hem ingeschakelde sub-verwerkers dezelfde verplichtingen opleggen als voor hemzelf uit dit artikel 6 voortvloeien.

7. Ontbinding, opzegging en wijziging van de overeenkomst

7.1 Het Abonnement kan door Abonnee met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen het einde van elke kalendermaand schriftelijk worden opgezegd en door Nmbrs BV met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden schriftelijk tegen het einde van een kalenderjaar. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7.2 Na afloop of bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst zal Nmbrs BV binnen een redelijke termijn alle Persoonsgegevens binnen Nmbrs aan Abonnee overdragen, en/of op verzoek van Abonnee alle persoonsgegevens vernietigen of verwijderen en schriftelijk bevestigen aan Abonnee dat alle persoonsgegevens binnen Nmbrs zijn vernietigd of verwijderd. Indien op Nmbrs BV de wettelijke plicht rust om te blijven verwerken, dan zal zij aan het verzoek van Abonnee voldoen voor zover zulks is toegestaan op grond van de Toepasselijke wet.

7.3 Elk der partijen kan het Abonnement zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij definitief wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Abonnee wijzigt. Nmbrs BV is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Abonnee vervalt het recht tot gebruik van aan Abonnee ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.

7.4 Abonnee heeft het recht de overeengekomen abonnementsvorm per de eerste dag van een kalendermaand te wijzigen (up- en downgraden). Vanaf datum wijziging zal Abonnee de vergoeding behorende bij de gewijzigde abonnementsvorm verschuldigd zijn

8. Integraties / data uitwisselingen met derden partijen.

8.1 Abonnee kan een overeenkomst sluiten met derden partijen teneinde integraties / data-uitwisselingen aan te gaan en/of  diensten af te nemen in aanvulling op de dienstverlening geleverd door Nmbrs BV.

8.2 Abonnee zal overeenkomsten genoemd in artikel 8.1 direct aangaan met betreffende derden partijen, waarbij Nmbrs BV in geen enkele vorm een betrokken partij is. Derden Partijen zijn geen sub-verwerkers van Nmbrs BV en Nmbrs BV is in geen enkele vorm aansprakelijk voor het handelen van deze derden partijen.

8.3 Indien Abonnee kiest om zijn / haar Nmbrs omgeving te (direct) te verbinden / integreren met een derden partij, al dan niet gebruikmakend van een of meerdere API’s van Nmbrs BV, verleent Abonnee hierbij toestemming aan Nmbrs B.V. voor het uitwisselen van data tussen Nmbrs BV en betreffende derden partij voor zover dat door deze derden partij als benodigd is aangemerkt voor hun diensten. Hieronder kan mede worden verstaan de uitwisseling van (persoons)gegevens en het opslaan van toegangs- of identificatiecodes / tokens ten behoeve van het bewerkstelligen van deze data-uitwisseling / integratie.

8.4 Abonnee is verantwoordelijk voor het correct (laten) inrichten en tot stand brengen van van integraties / data-uitwisselingen (inclusief autorisaties), al dan niet gebruikmakend van een of meerdere API’s van Nmbrs BV, tussen Nmbrs en door Abonnee gekozen derden partij(en).

8.5 Nmbrs BV is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het (correct) functioneren van software van Abonnee en / of derden die middels de API’s van Nmbrs BV met Nmbrs communiceren / data uitwisselen. 

8.6 Indien door Abonnee gebruik wordt gemaakt van een of meerdere Api’s van Nmbrs BV zoals door Nmbrs BV al dan via haar website ter beschikking worden gesteld, wordt aan Abonnee voor de duur van het Abonnement om niet een niet overdraagbaar, niet-exclusief en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht verleend om de API te gebruiken binnen de eigen organisatie voor uitsluitend interne doeleinden.

8.7 Het is Nmbrs BV toegestaan om naar eigen inzicht een aanvraag-beperking (“throttling”) toe te passen op het moment dat het API-verkeer dat gegenereerd wordt door Abonnee het systeem zodanig belast dat hierdoor de performance voor andere abonnees / gebruikers verslechtert /wordt gehinderd. 

8.8 Nmbrs BV behoudt zich het recht voor om voor het gebruik van de API door Abonnee en/of derden partij(en), aanvullende kosten in rekening te brengen aan Abonnee en/of derden partij(en).

9. Gebruikers contact / diensten aanbiedingen

9.1 Nmbrs BV is gerechtigd om direct met Eindgebruikers binnen Nmbrs te communiceren (i) voor zover dit noodzakelijk is met het oog op het waarborgen van de veiligheid en / of de kwaliteit van haar dienstverlening (ii) om mededelingen met betrekking tot onderhoud dan wel nieuwe functionaliteiten en/of producten te doen, of (iii) om aanverwante aanvullende diensten direct aan Bedrijven en/of Eindgebruikers aan te bieden.

10. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en opschorting

10.1 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan Abonnee verleend onder de voorwaarde dat de Abonnee alle uit de Overeenkomst verschuldigde periodieke betalingsverplichtingen is nagekomen.

10.2 Nmbrs BV kan de in het kader van het Abonnement ontvangen of gegenereerde vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en resultaten van de dienstverlening van Nmbrs BV onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Abonnee alle aan Nmbrs BV verschuldigde bedragen heeft voldaan.

11. Rechten van intellectuele eigendom

11.1 Door middel van het aangaan van de Overeenkomst verkrijgt Abonnee een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht, voor de duur van de Overeenkomst, om Nmbrs te gebruiken met inachtneming van de beperkingen zoals omschreven in de Opdrachtbevestiging en deze Algemene Voorwaarden.

11.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de door Nmbrs BV bij de uitvoering van het Abonnement gebruikte of op grond daarvan aan Abonnee ter beschikking gestelde of gehouden programmatuur, websites, databestanden (niet zijnde de door Abonnee in Nmbrs ingevoerde gegevens), evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Nmbrs BV, of diens toeleveranciers. Een eventueel aan Abonnee toekomend recht tot gebruik is in alle gevallen beperkt tot de duur van het Abonnement, is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet sublicentieerbaar. Enig recht om Nmbrs te gebruiken omvat uitsluitend het gebruik van Nmbrs op de Infrastructuur van Nmbrs BV, dit recht omvat geen recht tot gebruik van Nmbrs op computersystemen anders dan de infrastructuur van Nmbrs BV.

11.3 Het is Abonnee niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit Nmbrs handleidingen, websites, databestanden of materialen te verwijderen of te wijzigen.

11.4 Nmbrs BV vrijwaart Abonnee tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Nmbrs BV zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Abonnee Nmbrs BV onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Nmbrs BV. Abonnee zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Nmbrs BV verlenen. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Abonnee ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Nmbrs BV ter beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die Abonnee zonder schriftelijke toestemming van Nmbrs BV in de programmatuur, website, databestanden of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Nmbrs BV zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Nmbrs BV een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Nmbrs BV, indien mogelijk, zorg dragen dat Abonnee het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Nmbrs BV is uitgesloten.

11.5 Abonnee garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Nmbrs BV van databestanden of andere materialen met het doel van gebruik, bewerking of installatie. Abonnee vrijwaart Nmbrs BV tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

12. (Overige) Verantwoordelijkheden Abonnee

12.1 Om een behoorlijke uitvoering van het Abonnement door Nmbrs BV mogelijk te maken zal Abonnee Nmbrs BV steeds alle medewerking verlenen die nodig is om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Nmbrs mogelijk te maken waaronder het informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan.

12.2 Abonnee is verantwoordelijk en draagt het risico van de selectie, het (juiste) gebruik, de juiste toepassing en het juiste beheer, waaronder controle van de instellingen, van Nmbrs, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Nmbrs BV te verlenen diensten binnen zijn organisatie . Abonnee is verantwoordelijk voor de (controle van de) juistheid van de gegevens die met gebruikmaking van een door Nmbrs BV verleende dienst worden verwerkt en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Abonnee is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Abonnee staan.

12.3 Nmbrs BV is niet verantwoordelijk voor de goede werking van de infrastructuur (niet zijnde de Infrastructuur van Nmbrs BV) van Abonnee of die van derden die benodigd zijn voor het kunnen gebruiken van het Abonnement. Nmbrs BV is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Abonnee bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Nmbrs BV.

12.4 Abonnee dient te allen tijde de meest recente versie van de standaard gebruikershandleiding(en) behorende bij de overeengekomen dienst(en) en zoals door Nmbrs BV middels haar website ter beschikking wordt gesteld, te gebruiken en hiertoe regelmatig de website van Nmbrs BV te controleren op nieuwe versies van voornoemde handleiding(en).

12.5 Abonnee zal op basis van de door Nmbrs BV verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen en gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Nmbrs BV verklaart zich bereid om op verzoek van Abonnee naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere maatregelen door Abonnee tegen door Nmbrs BV te stellen (financiële) voorwaarden. Nmbrs BV is nimmer verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

12.6 Abonnee is jegens Nmbrs BV verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eventuele gebruik door Abonnee van het Abonnement. Abonnee vrijwaart Nmbrs BV voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade in dat verband.

12.7 Steeds en in alle gevallen zal Abonnee het Abonnement op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving gebruiken. Abonnee zal te allen tijde in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van enige andere wettelijke verplichting.

12.8 Teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Nmbrs steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van Abonnee, zonder hierdoor jegens Abonnee tot schadevergoeding gehouden te zijn. Abonnee is gehouden op eerste schriftelijk verzoek van Nmbrs BV informatie (waaronder geüploade afbeeldingen, logo’s, teksten e.d.) onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan Nmbrs BV gerechtigd is naar keuze de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Nmbrs is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de Overeenkomst aan Abonnee onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot systemen van Nmbrs BV te ontzeggen en/of het gebruik van een subdomeinnaam, emailadres en/of systeemnaam te ontzeggen en zonder daarvoor jegens Abonnee tot schadevergoeding gehouden te zijn. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere rechten door Nmbrs BV jegens Abonnee. Nmbrs BV is in dat geval tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder daarvoor jegens Abonnee tot schadevergoeding gehouden te zijn.

12.9 Van Nmbrs BV kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van Abonnee te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en Abonnee. Abonnee zal zich ter zake met de betreffende derde hebben te verstaan en Nmbrs BV schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

13. Leveringstermijnen

13.1 Alle door Nmbrs BV genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn indicatief.

13.2 Nmbrs BV zal slechts in verzuim zijn na voorafgaande volledige en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor nakoming en Nmbrs BV na verloop van deze redelijke termijn niet is nagekomen.

14. Uitvoering dienstverlening algemeen

14.1 Nmbrs BV zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Abonnee schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Nmbrs BV worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

14.2 Nmbrs BV staat er niet voor in dat de in het kader van het Abonnement te leveren dienst foutloos zal zijn en zonder onderbrekingen zal functioneren. Nmbrs BV zal zich er voor inspannen gebreken in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Nmbrs BV staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door Nmbrs BV is ontwikkeld, zullen worden verholpen.

14.3 Nmbrs BV verricht de dienstverlening slechts in opdracht van Abonnee. Indien Nmbrs BV op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Abonnee, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Abonnee in rekening worden gebracht.

14.4 Nmbrs BV kan naar aanleiding van wijzigingen in relevante wet- en regelgeving alsmede wijzigingen in andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften, wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Abonnee geldende procedures tot gevolg hebben, zal Nmbrs BV Abonnee hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Abonnee.

14.5 Nmbrs BV kan de uitvoering van de dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van Nmbrs waarbij de functionaliteit gelijkwaardig of verbeterd zal zijn ten opzichte van de overeengekomen functionaliteit. Nmbrs BV is niet gehouden specifiek voor Abonnee bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of Nmbrs te handhaven, te wijzigen of toe te voegen. Nmbrs BV  is gerechtigd om voor nieuwe functionaliteiten aanvullende vergoeding te vragen.

14.6 Nmbrs BV kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Abonnee zal alle door Nmbrs BV verlangde medewerking verlenen, daaronder mede begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de dienst door Abonnee indien dit naar het oordeel van Nmbrs BV noodzakelijk is. Nmbrs BV zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na kennisgeving aan Abonnee.

14.7 Abonnee staat er voor in dat alle door hem aan Nmbrs BV ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Nmbrs BV verstrekte gegevens en informatiedragers voldoen aan de daartoe vooraf gestelde specificaties en aanwijzingen van Nmbrs BV. Abonnee dient te beschikken over voldoende bandbreedte. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er te allen tijde tenminste de bandbreedte (zowel download als upload) beschikbaar is zoals aangegeven op de website van Nmbrs voor het werkstation vanaf waar Nmbrs wordt gebruikt te meten via een onafhankelijke website zoals www.speedtest.nl. Het is echter niet noodzakelijk dat elk werkstation afzonderlijk beschikt over deze bandbreedte.

14.8 Nmbrs BV is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

14.9 Indien en voor zover nodig of wenselijk zal Nmbrs BV indien gebreken in de resultaten van de dienstverlening (verwerken van salaris –en personeelsgegevens) op grond van het Abonnement een direct gevolg zijn van programmatuur, procedures of handelingen waarvoor Nmbrs BV op grond van het Abonnement uitdrukkelijk verantwoordelijk is, de dienstverlening herhalen teneinde deze onvolkomenheden te herstellen, mits Abonnee de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na verkrijging van de resultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan Nmbrs BV kenbaar maakt. Slechts indien gebreken in dienstverlening aan Nmbrs BV toerekenbaar zijn, wordt de herhaling gratis uitgevoerd; in alle andere gevallen zal Nmbrs BV de kosten van een eventuele herhaling volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening brengen. Indien herstel van aan Nmbrs BV toerekenbare gebreken naar het oordeel van Nmbrs BV technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Nmbrs BV de voor de betreffende dienstverlening door Abonnee verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens Abonnee aansprakelijk te zijn. Aan Abonnee komen geen andere rechten wegens gebreken in de dienstverlening toe dan die welke hiervoor zijn beschreven.

14.10 Nmbrs BV zal zich naar beste kunnen inspannen,  echter staat er niet voor in,  dat Nmbrs tijdig zal worden aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

14.11 Nmbrs BV staat er niet voor in dat een door Abonnee gewenste subdomeinnaam en/of systeemnaam aan Abonnee wordt toegekend.

14.12 Nmbrs BV is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud en samenstelling van de subdomeinnaam en/of systeemnaam en het gebruik dat van de subdomeinnaam en/of systeemnaam wordt gemaakt. Abonnee staat er jegens Nmbrs BV voor in dat hij gerechtigd is de subdomeinnaam en/of systeemnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens één of meer derden is. Abonnee vrijwaart Nmbrs BV en stelt Nmbrs BV schadeloos voor iedere aanspraak van een derde die verband houdt met de subdomeinnaam en/of systeemnaam.

15. Beperking aansprakelijkheid Nmbrs BV

15.1 De totale aansprakelijkheid van Nmbrs BV tegenover Abonnee wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, waaronder begrepen een garantieverplichting en vrijwaring, is beperkt tot vergoeding tot maximaal een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) dat in de twaalf (12) maanden voorafgaande aan het schadeveroorzakende feit voor het Abonnement is betaald. In geen geval zal de totale, cumulatieve aansprakelijkheid van Nmbrs BV jegens Abonnee meer bedragen dan € 100.000,- (honderdduizend Euro). Nmbrs BV kan uitsluitend worden gehouden tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) de kosten die de Abonnee heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Nmbrs BV op een voor haar bindende datum niet heeft gepresteerd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde prestatie; b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel; c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Abonnee aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

15.2 De aansprakelijkheid van Nmbrs BV voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).

15.3 De aansprakelijkheid van Nmbrs BV voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, boetes of naheffingen, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Abonnees, schade verband houdende met het gebruik van door Abonnee aan Nmbrs BV voorgeschreven materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Abonnee aan Nmbrs BV voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Nmbrs BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade welke voortvloeit uit onzorgvuldig gebruik van de dienst, zoals het niet correct toepassen van functiescheiding, onjuist beheer van wachtwoorden of oneigenlijk gebruik. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Nmbrs BV wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

15.4 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Nmbrs BV, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 15, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Nmbrs BV uit hoofde van Overeenkomst geheel onverlet.

15.5 De in artikel 15.1 tot en met 15.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Nmbrs BV.

15.6 De aansprakelijkheid van Nmbrs BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Abonnee Nmbrs BV onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Nmbrs BV ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen.

15.7 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Nmbrs BV vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.

15.8 Abonnee erkent dat voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn verdisconteerd in de vergoeding die de Abonnee verschuldigd is voor het Abonnement en derhalve als redelijk moeten worden beschouwd.

16. Overmacht

16.1 Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Nmbrs BV, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, werkbezetting, staking, en de niet-beschikbaarheid van één of meer personeelsleden. Indien een overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om het Abonnement schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van het Abonnement gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

17. Wijziging en meerwerk

17.1 Abonnee kan verzoeken tot het terugplaatsen van een back-up, tegen betaling van het daarvoor bij Nmbrs BV geldende tarief. Voor deze dienst dient separaat een afspraak gemaakt te worden. Nmbrs BV streeft ernaar deze terugplaatsing binnen een werkdag te realiseren. tegen de alsdan geldende vergoeding

17.2 Indien Nmbrs BV op verzoek of met voorafgaande instemming van Abonnee werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Abonnee worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Nmbrs BV. Nmbrs BV is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

18. Overdracht van rechten en verplichtingen

18.1 Abonnee is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit het Abonnement aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

18.2 Nmbrs BV is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

19. Toepasselijk recht en geschillen

19.1 De overeenkomsten tussen Nmbrs BV en Abonnee worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

19.2 Geschillen welke tussen Nmbrs BV en Abonnee mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Nmbrs BV en Abonnee gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen (zie www.sgoa.eu).

19.3 Alvorens een arbitrale procedure als bedoeld in artikel 19.2 aanhangig te maken, zal de meest gerede partij een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. Een procedure van ICT Mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door één of meer mediators. De wederpartij verplicht zich actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van tenminste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft (zie en www.sgoa.eu).

20. Beschikbaarheid

20.1 Nmbrs BV spant zich naar beste kunnen in om een beschikbaarheid van Nmbrs gedurende Service Uren te realiseren van 99,6% gemiddeld per maand. Voor de definitie en berekening van de beschikbaarheid alsmede overige SLA afspraken wordt verwezen naar de Nmbrs SLA.

20.2 Nmbrs BV is te allen tijde gerechtigd de minimum systeemvereisten te wijzigen en zal in het geval dat zij de minimum systeemvereisten wijzigt, dit ten minste drie (3) maanden van te voren aan Abonnee meedelen.

Nmbrs® SaaS Gebruiksvoorwaarden

V20201021

Download de SaaS gebruikersvoorwaarden

1. Introductie

1.1 Deze SaaS Gebruiksvoorwaarden (de Gebruiksvoorwaarden) beschrijven de voorwaarden waaronder de door Nmbrs B.V. geleverde SaaS-dienst kan worden gebruikt door Eindgebruikers en gelden in aanvulling op de toepasselijke Algemene Leveringsvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden). 

1.2 Begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden die beginnen met een hoofdletter zullen tenzij in dit document gedefinieerd de betekenis hebben die daaraan is gegeven in de Algemene Voorwaarden .

1.3 De Eindgebruiker dient in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden voordat gebruik kan worden gemaakt van de SaaS-dienst en ingelogd kan worden in de Omgeving.

2. Licentie

2.1 Onder voorwaarden van acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden verstrekt Nmbrs B.V. hierbij aan de Eindgebruiker een persoonlijk, niet-exclusieve, niet-overdraagbaar, niet sublicentieerbaar, herroepbaar en beperkt recht tot gebruik van de SaaS-dienst en toegang tot de Omgeving.

3. Toegang tot de SaaS-dienst

3.1 Voor het gebruik van de SaaS-dienst zal per Eindgebruiker, conform de door Nmbrs B.V.voorgeschreven protocollen, door Nmbrs B.V. en/of Abonnee een gebruikersnaam, een wachtwoord, waarmee de SaaS-dienst door een Eindgebruiker kan worden gebruikt. Deze gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet-overdraagbaar en strikt persoonlijk. Eindgebruiker is verantwoordelijk voor het vertrouwelijke gebruik van gebruikersnaam, wachtwoord en voor (de gevolgen van) eventueel misbruik daarvan.

3.2 Nmbrs B.V. is gerechtigd de toegang tot de SaaS-dienst te blokkeren in geval van niet-geautoriseerd gebruik of misbruik van de SaaS-dienst door Eindgebruiker en/of bij gebruik van de SaaS-dienst door inbreuk van derden. Indien dit met het oog op de urgentie van het geval in redelijkheid mogelijk is, zal Nmbrs B.V. voorafgaand aan een blokkade Eindgebruiker hierover informeren. Nmbrs B.V. zal wegens blokkering in voornoemde gevallen nimmer tot enige schadevergoeding jegens Eindgebruiker gehouden zijn.

4. Verantwoordelijkheden Eindgebruiker

4.1 Eindgebruiker zal zorgdragen voor het beschermen van zijn (rand)apparatuur, software, infrastructuur en internetverbinding tegen virussen, computercriminaliteit en (ander) onrechtmatig gebruik door gebruiker(s) of derden. 

4.2 Eindgebruiker zal bij het gebruik van de Saas-dienst geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de (goede werking van de) Saas-dienst kunnen verstoren, onderbreken of beschadigen.

4.3 Eindgebruiker zal geen handelingen (doen) verrichten waardoor verstoringen of beschadigingen in de Saas-dienst, (computer)netwerken of infrastructuren (van andere gebruikers) kunnen worden veroorzaakt of ten aanzien daarvan overlast, beperkt gebruik of onvoorzien gebruik (voor andere gebruikers) kan worden veroorzaakt.

4.4 Eindgebruiker zal geen toegangsmiddelen misbruiken of de beveiliging van de Saas-dienst doorbreken en/of proberen te doorbreken.

4.5 Eindgebruiker zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden kunnen leiden tot een gebruik van de Saas-dienst dat strafbaar of onrechtmatig is jegens Nmbrs B.V. en/of derden.

4.6 Eindgebruiker zal niet tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan (“hacken”).

4.7 Eindgebruiker zal op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Nmbrs B.V. en/of derden.

4.8 Eindgebruiker zal zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Nmbrs B.V. informatie en gegevens die Nmbrs B.V. in het kader van de Saas-dienst verstrekt niet openbaar maken, verveelvoudigen of anderszins aanwenden, anders dan voor gebruik in de interne bedrijfsvoering van klant.

4.9 Het gebruik van de Omgeving door de Eindgebruiker is naar eigen inzicht en op eigen risico en de Eindgebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan een computersysteem of verlies van data voortvloeiend uit het gebruik van Nmbrs®.

5. Rechten van Nmbrs

5.1 Nmbrs B.V. mag het gebruik door de Eindgebruiker van de SaaS-dienst monitoren. 

5.2 In het geval Nmbrs B.V. reden heeft om aan te nemen dat er sprake is van een schending van de Gebruiksvoorwaarden dan zal Nmbrs B.V., indien redelijkerwijs mogelijk, eerst de Eindgebruiker hierover informeren en een de mogelijkheid bieden om de schending te herstellen. In afwijking van voorgaande heeft Nmbrs B.V. het recht om direct in te grijpen en de maatregelen treffen die gepast worden geacht, waaronder begrepen het opschorten of beëindigen van de toegang tot de Omgeving, als de Eindgebruiker niet adequaat reageert of als Nmbrs B.V. van mening zijn dat er een aannemelijk risico is op schade voor haar, de diensten, andere gebruikers of eventuele derden. 

6. Beveiliging

6.1 In geval van problemen, waaronder begrepen veiligheidsincidenten (datalekken), die verband houden met de Omgeving die door de Eindgebruiker worden ontdekt, zal de Eindgebruiker deze problemen onverwijld melden aan Nmbrs B.V.

7. Duur en einde van Gebruiksvoorwaarden

7.1 De looptijd van deze Gebruiksvoorwaarden gaat in vanaf de dag waarop de Eindgebruiker instemt met deze voorwaarden en loopt totdat deze wordt beëindigd zoals hieronder uiteengezet is.

7.2 De Eindgebruiker kan deze Gebruiksvoorwaarden beëindigen door het account waarmee toegang wordt verschaft tot de Omgeving te beëindigen met dien verstande dat de hierin opgenomen verplichtingen in stand zullen blijven voor zover het gebruik van de SaaS-dienst door Eindgebruiker in het verleden betreft met inachtneming van de tussen Nmbrs B.V. en Abonnee overeengekomen opzeggingsformaliteiten (waaronder gronden voor opzegging en termijnen).

7.3 Nmbrs B.V.is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te beëindigen indien er sprake is van een wezenlijke schending van deze voorwaarden door de Eindgebruiker, waarbij, voor zover mogelijk, deze schending niet binnen tien dagen na een schriftelijke kennisgeving daarvan door de Eindgebruiker  wordt hersteld.

7.4 Bij de beëindiging van deze voorwaarden eindigen alle gebruiks- en toegangsrechten die uit hoofde van deze voorwaarden zijn verleend onverwijld.

8. Wijzigingen

Nmbrs B.V.heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Uiterlijk één maand voorafgaande aan de door Nmbrs B.V. beoogde datum van inwerkingtreding wordt de Abonnee en Eindgebruiker hierover geïnformeerd.

Nmbrs B.V. Implementatie voorwaarden

V20201021

Download de Implementatie voorwaarden

 1. Deze implementatievoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten voor het doorvoeren van klantspecifieke inrichtingsvereisten in Nmbrs®, die Nmbrs B.V. in opdracht van Abonnee verricht (de “Implementatie”) en gelden in aanvulling op de toepasselijke Algemene Leveringsvoorwaarden van Nmbrs B.V.
 2. Nmbrs B.V. zal voorafgaand aan de uitvoering van de Implementatie een plan van aanpak opstellen, dat door Abonnee dient te worden goedgekeurd. Het plan van aanpak zal een opsomming van activiteiten, resources, randvoorwaarden, acceptatiecriteria en mijlpalen inclusief een gereeddatum bevatten. 

 3. Het aantal implementatiedagen zoals genoemd in de Overeenkomst of een plan van aanpak is een inschatting, waaraan door Opdrachtgever geen rechten kunnen worden ontleend. 

 4. De Implementatie is een gezamenlijke inspanning van Nmbrs B.V. en Abonnee behelst en het succes van de Implementatie is mede afhankelijk van de mate van medewerking en juiste informatieverstrekking door Abonnee. 

 5. Alle door Nmbrs B.V. genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Nmbrs B.V. bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Abonnee erkent dat de Implementatie een interactief en dynamisch proces is waarbij verschuivingen in de tijd kunnen voorkomen. Partijen zullen zich inspannen maatregelen te nemen die gericht zijn op het behalen van de vooraf geïdentificeerde mijlpalen.

 6. De Implementatie vangt aan op een door Partijen vastgestelde datum en eindigt op het moment dat Abonnee décharge heeft verleend aan Nmbrs B.V. of diens onderaannemer. Indien Abonnee niet uiterlijk binnen één maand na afronding van de gebruikersacceptatietest(en) enige (vermeende) tekortkomingen van Nmbrs B.V. kenbaar heeft gemaakt, wordt Abonnee geacht décharge te hebben verleend. Indien sprake is van (vermeende) tekortkomingen van Nmbrs B.V., zullen Partijen in overleg treden over de benodigde additionele (implementatie)werkzaamheden.
 7. Voor zover in enige Overeenkomst, bijlage, plan van aanpak of offerte, leverdata en/of termijnen zijn vermeld, zijn deze indicatief en vormen zij geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. In alle gevallen, derhalve ook indien Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, is Nmbrs B.V. pas in verzuim nadat zij door Abonnee op deugdelijke wijze, gedetailleerd en schriftelijk in gebreke is gesteld en Nmbrs B.V. na verstrijken redelijke termijn die in die ingebrekestelling is gegeven, alsnog niet deugdelijk nakomt.

 8. Nmbrs B.V. is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Nmbrs B.V. en Abonnee zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 9. Het is Nmbrs B.V. toegestaan derden bij de uitvoering van haar verplichtingen in te zetten. De werking van art. 7:404 BW is daarbij uitdrukkelijk uitgesloten. Het is Partijen echter niet toegestaan de rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij aan een derde over te dragen.

 10. De vaste vergoedingen voor de Implementatie wordt voor 100% in rekening gebracht bij de afronding van de Implementatie. Implementatiewerkzaamheden waarvan in de Overeenkomst is opgenomen dat deze op basis van nacalculatie moeten worden vergoed, worden achteraf gefactureerd op basis van de werkelijk bestede implementatiewerkzaamheden.

Nmbrs® Service Level Agreement 

V20201021

Download de Service Level Agreement

Dienstverlening Service Level Basis

Naast het bepaalde in de Algemene Voorwaarden geldt ten aanzien van de Nmbrs® het hierna in artikelen 1 tot en met 4 bepaalde voor het verlenen van service en support.

1. Definities

Bijzondere Service Uren: Alle uren in een etmaal buiten de Service Uren.

Gepland onderhoud: mogelijk van 18:00 uur tot 06:00 uur en maximaal vier (4) keer per maand van 06:00 uur tot 18:00 uur.

Melding: een tijdens Service Uren door de Contracteigenaar aan de Service Desk gedane melding van een Storing, vraag of wens een en ander overeenkomstig deze voorwaarden.

Melding categorie(n): Melding Categorie 10, 15, 20, 30 en/of 40.

Melding Categorie 10: Door een Storing aan de zijde van Nmbrs BV is Nmbrs® niet meer beschikbaar, dan wel slechts zeer beperkt beschikbaar voor Abonnee.

Melding Categorie 15: een Storing die een ernstige toepassingsfout oplevert en de voortgang van een essentiële verwerkingsperiode voor alle bedrijven van Abonnee in gevaar brengt. Al dan niet via enige aanpassing of programmaomleiding kan Abonnee met beperkte hinder, met een groot deel van Nmbrs® nog werken.

Melding Categorie 20: een Storing die een ernstige toepassingsfout oplevert en de voortgang van een essentiële verwerkingsperiode voor één of enkele Bedrijven van Abonnee in gevaar brengt. Al dan niet via enige aanpassing of programmaomleiding kan Abonnee met beperkte hinder, met een groot deel van Nmbrs® nog werken.

Melding Categorie 30: een niet wezenlijke Storing in Nmbrs® met beperkte gevolgen voor Abonnee waarvoor niet een onmiddellijke response van Nmbrs BV is vereist.

Melding Categorie 40: alle vragen en verzoeken om informatie over het gebruik of de implementatie van Nmbrs®. Abonnee kan voor het behandelen van Meldingen uit deze categorie separaat een vergoeding aan Nmbrs BV verschuldigd zijn. Nmbrs BV zal Abonnee hiervan tijdig voor aanvang van de behandeling in kennis stellen.

Noodzakelijk extra onderhoud: onderhoud gedurende Service Window Nmbrs® waarvoor geen uitstel mogelijk is (bijvoorbeeld beveiligingsrisico’s).

Ondersteuning: het tijdens Service Uren (en voor Categorie 10 tevens tijdens de Bijzondere Service Uren) door de service desk van Nmbrs BV (hierna: Service Desk) verstrekken van algemene assistentie betreffende Nmbrs® aan de telefoon of via de online helpdesk, met inbegrip van uitleg van de standaard gebruikersdocumentatie, hulp bij het correct (laten) werken van Nmbrs® en verificatie en analyse door Abonnee van juistheid van ingevoerde of verwerkte gegevens. Tot ondersteuning behoort onder meer uitdrukkelijk niet de uitleg van de bij Abonnee gebruikelijke of gewenste wijze van boekhouden of interne boekingsregels, het volledig uitleggen van de werking van functies wanneer geen training is gevolgd, het leveren van implementatiediensten bij aanvang van het gebruik van Nmbrs®, het leveren van projectmanagement of het maken van proces-definities ten behoeve van de inrichting of implementatie bij de Abonnee.

Responsetijd: de tijd die verstrijkt tussen de uitlezing van een Melding en het tijdstip waarbinnen Nmbrs BV de Ondersteuning aanvangt, zoals bevestigd in een mondelinge of schriftelijke mededeling aan de Abonnee.

Service Uren: Nmbrs BV’s gebruikelijke kantooruren (08.30-17.00 uur CET) van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende Nederlandse feestdagen. Voor vestigingen buiten Nederland kunnen afwijkende tijden gelden.

Service window Nmbrs®: dagelijks van 06:00 uur tot 24:00 uur.

Storing: een reproduceerbaar probleem waardoor de dienstverlening met betrekking tot Nmbrs® niet, niet volledig of verminderd beschikbaar is voor de Abonnee.

2. Toepasselijkheid 

2.1 Service Level Agreements (hierna “SLA”) zijn van toepassing op de Overeenkomst voor Nmbrs® Abonnementen en de bijbehorende Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden kunnen door Abonnee worden geraadpleegd en gedownload op de website nmbrs.nl (in deze voorwaarden: de Website).

2.2 Nmbrs B.V. is gerechtigd gedurende een Overeenkomst over te gaan tot wijziging van de toepasselijke SLA afspraken. Nmbrs B.V. zal Abonnee hierover tenminste drie maanden voor de inwerkingtreding informeren.

3. Beschikbaarheid

3.1 Nmbrs BV spant zich naar beste kunnen in om een beschikbaarheid van Nmbrs® gedurende Service Uren te realiseren van 99,6% gemiddeld per maand Onder beschikbaarheid wordt verstaan het kunnen inloggen op de site/portal van Nmbrs.nl (te meten op de server van Nmbrs BV) op de overeengekomen Nmbrs® Module(s) en het tonen van de startpagina van de Nmbrs® Module(s). De behaalde beschikbaarheid wordt berekend als volgt: Uptime is de tijd dat Nmbrs® beschikbaar is. Downtime is de tijd dat de Nmbrs® niet beschikbaar is. Gepland onderhoud, noodzakelijk extra onderhoud alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Nmbrs BV zijn gelegen, tellen niet mee als Downtime en worden bij het bepalen van het Uptime percentage niet meegeteld. De behaalde beschikbaarheid is Uptime/(Uptime+Downtime).

3.2 Nmbrs BV zal zich inspannen om Gepland onderhoud minimaal 2 (twee) werkdagen voor de voorgenomen werkzaamheden aan Abonnee mede te delen middels melding op de website (support.nmbrs.nl), via twitter @nmbrs en/of via e-mail. 

3.3 Nmbrs BV is, onverlet het bepaalde in artikel 20, niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor (de gevolgen van) Storingen die voortvloeien uit/samenhangen met:

 • het gebruik van Nmbrs® in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden of in strijd met de instructies in de bijbehorende gebruiksdocumentatie of anderszins onoordeelkundig gebruik/gebruiksfouten van Nmbrs®, waaronder mede wordt verstaan fouten in de invoer van gegevens of in de gegevens zelf;
 •  
 • wijzigingen in of fouten, gebreken of onvolkomenheden in apparatuur of andere programmatuur dan de Infrastructuur, waaronder onjuiste configuratie van apparatuur en infrastructuur van Abonnee alsmede storing in de telecommunicatiestructuur van Abonnee of van derden of in de stroominfrastructuur van derden – buiten de Infrastructuur- langer dan 4 uur;
 •  
 • Het niet – beschikbaar zijn van Nmbrs® (tijdens werkzaamheden) op verzoek van de Abonnee;
 •  
 • Indien Nmbrs BV, bij het vaststellen of isoleren van het probleem of de storing, assistentie nodig heeft van Abonnee die Abonnee niet kan geven;
 • andere niet aan Nmbrs BV toe te rekenen oorzaken.

3.4 Als onderdeel van het Gepland onderhoud vindt wekelijks een update plaats. Gedurende deze wekelijkse update zullen bepaalde functionaliteiten zoals het verwerken van een salarisrun niet beschikbaar zijn. Nmbrs BV spant zich in deze niet-beschikbaarheid niet langer te laten duren dan één (1) uur

3.5 Nmbrs BV zal zich inspannen de snelheid van het dataverkeer naar en van Nmbrs® op een dusdanig niveau te houden dat Abonnee op acceptabele wijze tijdens Service Uren van de dienst gebruik kan maken. Hierbij wordt de navolgende meting als objectief meetoordeel gehanteerd: het via een computer van gemiddelde gebruikelijke levensduur en gemiddeld gebruikelijk onderhouden via een internetverbinding van gemiddelde snelheid handmatig opvragen of opslaan van een boekstuk met twee regels in een Omgeving met een gemiddelde omvang geschiedt in twee van de drie gevallen binnen 1,5 (anderhalve) seconde, waarbij in het derde geval de duur niet langer mag zijn dan 2 (twee) seconden. Abonnee dient te stellen en te bewijzen dat hiervan geen sprake is.

4. Responsetijden

4.1 De volgende Responsetijden gelden: Categorie 10: 2 (twee) uur tijdens Bijzondere Service Uren, Categorie 15: 5 (vijf) uur tijdens Bijzondere Service Uren, Categorie 20: 5 (vijf) uur tijdens Service Uren, Categorie 30: 8 (acht) uur tijdens Service Uren en Categorie 40: 2 (twee) werkdagen tijdens Service Uren.

4.2 Ondersteuning vindt plaats vanuit een vestiging van Nmbrs BV. Indien assistentie op locatie van Abonnee gewenst is, kan separaat een afspraak worden gemaakt in wederzijds overleg tegen de voor Abonnee alsdan geldende vergoeding.

4.3 Abonnee zal zorg dragen voor één (1) Contracteigenaar. Bij aanvang van het Abonnement bespreken partijen in onderling overleg welke medewerkers van Abonnee kwalificeren als Contracteigenaar. Meerdere Contracteigenaren is alleen mogelijk na schriftelijk akkoord van Nmbrs BV.

4.4 De Melding Categorie wordt door Nmbrs BV vastgesteld op basis van de informatie van Abonnee, aangevuld met eventuele eigen bevindingen.

5. Het doen van een melding

5.1 Meldingen van de Categorie 15, 20, 30 en 40 worden gemeld bij de Service Desk per telefoon en/of per email.

5.2 Melding van de Categorie 10 dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld per telefoon en email zoals vermeld op de website van Nmbrs BV . Nmbrs BV wordt automatisch op de hoogte gesteld van een Melding Categorie 10.

5.3 Meldingen kunnen 24 uur per etmaal worden gedaan. Een Melding bevat tenminste de volgende informatie:

 • a) Abonneenummer;
 •  
 • b) Naam van de Contracteigenaar die de melding doet;
 •  
 • c) Een gedetailleerde omschrijving van de Storing.

5.4 Van Meldingen van de Categorie 10 wordt ieder uur tijdens Service Uren een update gegeven.

5.5 Alvorens de Service Desk te raadplegen dient Abonnee eerst de Veelgestelde Vragen (FAQ) te raadplegen. Deze functie is beschikbaar vanaf het bureaublad op de website van Nmbrs BV .

5.6 Nmbrs BV is niet aansprakelijk voor de onjuiste, onvolledige, vertraagde verzending en/of ontvangst van een door Abonnee verzonden of gedane Melding, al dan niet veroorzaakt door het niet (volledig) functioneren van telecomdiensten en apparatuur van derden en/of de Abonnee.

6. Rapportage

6.1 Voor Abonnee is middels de support-functie van Nmbrs® via de website https://support.nmbrs.nl/ 24/7 real time te volgen hoe Nmbrs BV de Melding opvolgt. Deze procedure geldt voor Meldingen uit de Categorieën 15, 20, 30 en 40. 

7. (Fysieke) Beveiliging, Backup van data

7.1 Voor gedetailleerde beschrijvingen van de actuele geïmplementeerde technische en organisatorische maatregelen teneinde de Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid van de data & dienstverlening te waarborgen wordt verwezen naar meest recente, van toepassing zijnde “assurance report” en / of het Nmbrs® Whitepaper IT (of soortgelijke door Nmbrs BV beschikbaar gestelde informatie bron).

Dienstverlening Service Level Gold

8. Bijzondere bepalingen Service Level Gold

8.1 De in artikel 8 vermelde bepalingen zijn naast het bepaalde in de Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, indien partijen een Service Level Gold zijn overeengekomen. Indien de Algemene Voorwaarden op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar zijn met het bepaalde in de Bijzondere bepalingen Service Level Gold, prevaleert het bepaalde in deze Bijzondere bepalingen.

8.2. Definities

Ondersteuning: het bepaalde bij “Ondersteuning” in artikel 1.1 en het daar bepaalde ten aanzien van Categorie 10 is gelijkelijk van toepassing op Melding Categorie 15.

Oplostijd: is de tijd die verstrijkt vanaf de Responsetijd totdat de Storing is opgelost of een programma-omleiding is ingevoerd.

8.3 Oplostijden Melding Categorie 10, 15 en 20

 • Voor Categorie 10: 4 (vier) uur tijdens de Service-Uren en 24 (vierentwintig) uur gedurende Bijzondere Service Uren.
 •  
 • Voor Categorie 15: 1 (één) werkdag gedurende Bijzondere Service Uren.
 •  
 • Voor Categorie 20: 10 (tien)werkdagen gedurende Service Uren.

8.4 Nmbrs BV kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Nmbrs BV is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem-vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

8.5 In afwijking van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden is de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit/samenhangende met het niet behalen van de Oplostijden zoals bedoeld in artikel 8.3, beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) dat in de maand voorafgaande aan het schadeveroorzakende feit voor het Abonnement is betaald. Anders dan het hiervoor bedoelde recht op vergoeding van schade, kan Abonnee geen andere of verdere rechten geldend doen maken jegens Nmbrs BV in verband met het niet halen van oplostijden, waaronder maar niet beperkt tot opschorting en ontbinding.

8.6.In aanvulling op bepaling 6.1 van dit document, kan aan Abonnee op aanvraag (maximaal 4 keer per jaar) een rapportage beschikbaar worden gesteld van het aantal Categorie 10 meldingen.  

Contact

Bij vragen en/of opmerkingen over de Gebruiksvoorwaarden kan contact worden opgenomen met Nmbrs B.V. via: Compliance@Nmbrs.nl