Privacyverklaring.

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van je gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken en die zijn verstrekt door (eind)klanten van Nmbrs. 

 

Verwerking via de website.

Tijdens het browsen op de website verwerkt Nmbrs de persoonlijke informatie die je verstrekt om informatie of diensten aan te vragen, nieuwsbrieven te ontvangen, je aan te melden voor een evenement of om het Nmbrs® product aan te schaffen en een overeenkomst uit te voeren. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt op de website:

 

 

 

NAW-gegevens

 

 

Bedrijfsinformatie

 

 

(Zakelijke) contactgegevens (telefoonnummer(s),  e-mailadressen etc.) 

 

 


Accountinformatie en wachtwoorden

IP-adressen

 

Als je gegevens invult op de website, dan verwerken we jouw gegevens en kunnen deze gebruikt worden door Nmbrs en aan Nmbrs gelieerde partijen, om je te informeren over relevante producten en diensten. Deelnemers aan een discussieforum geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage.

 

Verwerking in het Nmbrs® Platform. 

Maakt je werkgever gebruik van de producten van Nmbrs, dan verwerken we je persoonsgegevens slechts voor het uitvoeren van de overeenkomst met je werkgever, of een partij die door je werkgever is ingeschakeld. Om onze producten en diensten te kunnen aanbieden, maken we gebruik van de diensten van leveranciers en (sub)verwerkers. Persoonsgegevens worden alleen met deze partijen gedeeld, als daarvoor een formele grondslag aanwezig is en dit nodig is voor de levering en uitvoering van onze producten en diensten. We schakelen alleen leveranciers en (sub)verwerkers in die aantoonbaar kunnen maken dat jouw persoonsgegevens goed beschermd worden en worden verwerkt binnen gebieden waar een passend beveiligingsniveau is ingericht, zoals verplicht door de AVG. Een overzicht van de partijen is beschikbaar op: https://www.nmbrs.com/security/subprocessors

We zullen je persoonsgegevens nooit delen met andere partijen dan zijn opgenomen in het overzicht zonder jouw expliciete toestemming, tenzij de wet of een gerechtelijk bevel dit verplicht.

We gebruiken je persoonsgegevens daarnaast alleen om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren, maar alleen als deze door aggregatie en anonimiseringsmaatregelen niet meer naar jou te herleiden zijn. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in onze producten en services:

 

Naam-, Adres- woonplaatsgegevens 

Beroepsgegevens 

Burgerservicenummer 

Opleidingsgegevens 

Contactgegevens (o.a. telefoonnummers en e-mailadressen 

Verlof- en Verzuimgegevens 

Familiesamenstelling 

Functioneringsgegevens 

Financiële gegevens / Salarisgegevens 

Bankrekeningnummers 

Belonings-, uitkerings- en/of pensioengegevens 

In-/uitstoommutaties / dienstverbanden 

 

Integratie met derde partijen

Klanten kunnen integraties aanbrengen tussen Nmbrs producten en diensten en de producten en diensten van derden. Deze integraties zijn op initiatief en voor risico van de klant. Nmbrs is geenszins betrokken bij de uitvoering en de verwerking van persoonsgegevens tussen de klant en deze derde partijen. Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor gegevensuitwisseling tussen deze partijen.

 

Verwerking tijdens het recruitmentproces

Indien je bij Nmbrs solliciteert naar een vacature en gedurende het gehele recruitment proces zal Nmbrs je persoonsgegevens verwerken. Nmbrs verwerkt deze gegevens om te kunnen vaststellen wie je bent, wat je achtergrond is en over welke capaciteiten je beschikt.  Allemaal om een inschatting te kunnen maken in hoeverre jij past bij de vacature en het bedrijf. Gedurende dit process kan Nmbrs gebruik maken van de informatie welke jijzelf en / of jouw referenties over jou aan ons hebben verstrekt. 

- Deze persoonsgegevens bestaan uit maar zijn niet gelimiteerd tot: Naam, Geslacht, Leeftijd, Nationaliteit, Opleiding, CV, etc. 

- De verwerkingsgrondslag is: Toestemming

- De duur van de verwerking: Bij indiensttreding zullen deze gegevens onderdeel worden van je personeelsdossier. Anders zullen deze gegevens na 2-4 weken verwijdert worden, tenzij je toestemming hebt gegeven dat Nmbrs ze voor 1 jaar mag bewaren. 

 

Bescherming van persoonsgegevens

Bij Nmbrs nemen wij jouw privacy serieus. Daarom hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen om te borgen dat je gegevens goed beschermd zijn. Zo hebben we overeenkomsten afgesloten met je werkgever, maar ook met onze leveranciers en (sub)verwerkers, met daarin specifieke aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens. Verwerkingsactiviteiten, risico’s en maatregelen zijn geanalyseerd en worden continu en structureel bijgehouden in alle fasen van onze product- en diensten lifecycle. Een meldprocedure en proces voor de afhandeling van datalekken is ingericht zodat indien nodig wij en alle andere relevante partijen tijdig en passend kunnen handelen. 

We verwerken persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst welke wij hebben met onze klanten. Een dataretentie-beleid is aanwezig om dit te beheersen. Binnen Nmbrs is een kader en organisatorische verbetercyclus ingericht om de interne verwerking van persoonsgegevens te beheersen en de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Nmbrs heeft een Functionaris Gegevensverwerking (FG) die binnen Nmbrs toeziet op de naleving van AVG en zorg draagt voor de algehele privacy bewustzijn. De FG is ook officieel geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. AVG-compliance is voor Nmbrs geen eenmalige exercitie, maar een continue proces. 

Meer informatie over de inrichting van informatiebeveiliging bij Nmbrs is te vinden op https://www.nmbrs.com/security. De Nmbrs FG kan men bereiken via Compliance@nmbrs.nl of tijdens (Nederlandse) kantoortijden op +31(0)85 888 9961 

 

Je privacyrechten

We hebben passende processen ingericht om je in staat te stellen of we persoonsgegevens van je verwerken en zo ja, welke gegevens dat zijn. Dit om je in staat te stellen om een of meerdere van de volgende rechten uit te oefenen:

  • - Recht op inzage en correctie
  • - Recht op verwijdering en het recht op vergetelheid
  • - Recht op restrictie (staking van de verwerking)
  • - Recht op dataportabiliteit
  •  

Een uitgebreidere beschrijving van je rechten onder de AVG vind je op https://www.nmbrs.com/en/gdpr of de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactinformatie

Verzoeken om inzage, informatie of het uitoefenen van de rechten zoals hierboven beschreven, kunnen worden gedaan door contact op te nemen met compliance@nmbrs.com. We zullen deze verzoeken afhandelen met inachtneming van de contractuele afspraken en relevante nationale wetgeving.

Als je een werknemer bent van een werkgever die Nmbrs producten en diensten afneemt, dan zullen we je verzoek doorverwijzen naar je werkgever in opvolging van de contractuele afspraken.

Als je meer wil weten over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en beschermen, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar compliance@nmbrs.com

 

Nmbrs gebruikt cookies

Bij de dienstverlening gebruikt Nmbrs "cookies". Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer is opgeslagen voor tracking doeleinden. Een cookie identificeert geen persoonlijke informatie, maar informatie over je computergebruik. Je kunt de browser op de hoogte stellen wanneer je een cookie ontvangt, zodat je altijd kunt accepteren of weigeren. Het afwijzen van cookies zal echter een negatieve invloed hebben op de functionaliteit en de bruikbaarheid van de website.

 

Disclaimer

Typ- en spelfouten voorbehouden. Nmbrs behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij raden je aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat je altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Over belangrijke wijzigingen van deze Privacyverklaring zullen we je vooraf informeren.

Op de website kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Nmbrs geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die je bezoekt.

 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 23 juni 2020