Dessa Allmänna Villkor (AV) reglerar dels nyttjandet av programvaran (Licensavtal),dels den service och support som Nmbrs Sverige AB (Nmbrs) lämnar för programvaran (Serviceavtal). AV reglerar Nmbrs® skyldigheter gentemot dig som Abonnent, och dina skyldigheter som Abonnent och Användare.

1 Definitioner

1.1 Användare: En fysisk person, anställd eller verksam hos Abonnenten, som av Abonnenten får rätt att använda den aktuella programvaran för Abonnentens egna interna verksamhetsändamål. .

1.2 Företag: en juridisk person eller en speciell administrativ enhet för vilken Nmbrs® genomför löneadministration, till vilken Slutanvändare har tillgång.

1.3 Slutanvändare: en fysisk person som använder Nmbrs® på Abonnentens ansvar och kan logga in som användare på Abonnentens plattform och få tillgång till ett eller flera Företag. .

1.4 Miljö: en miljö inom Nmbrs® som utgörs av flera Företag som tillhör ett abonnemang från redovisningsbyråer (eller liknande organisationer), till vilken uteslutande deras egna kunders Slutanvändare har tillgång

1.5 Standardpris: Nmbrs pris per Användare och Slutanvändare eller Arbetstagare enligt den vid var tid gällande prislistan på Nmbrs® webbplats i överensstämmelse med för avtalet angivna förutsättningar vid den tidpunkt då detta avtalet ingicks.

1.6 Arbetstagare: fysisk person som erhåller en lönespecifikation från ett Företag.

1.7 Kontraktsinnehavare: en av Abonnenten utsedd person som är väl informerad om Nmbrs® . Nmbrs kan ställa krav på Kontraktsinnehavarens kvalifikationer och på antalet kontraktsinnehavare. Kontraktsinnehavaren är kontaktperson för Abonnenten gentemot Nmbrs och har befogenhet att göra anmälningar i Abonnentens namn, uppgradera/nedgradera abonnemanget, anmäla Slutanvändare och Användare och företa liknande åtgärder i enlighet med dessa villkor.

1.8 Abonnent: den fysiska eller juridiska person som Nmbrs har ingått ett avtal med, där Abonnent abonnera på Nmbrs HR- och Löneapplikation.

2 Tillämpning av villkoren

2.1 Dessa AV är gällande för samtliga uppdrag och följduppdrag för abonnemang på Nmbrs®. Användaren kan läsa, ladda ner eller lagra dessa AV från webbplatsen www.nmbrs.se (i dessa AV kallad Webbplatsen).

2.2 Ett Nmbrs® abonnemang (i dessa villkor även kallat Abonnemang) är en (Software as a Service: SaaS) tjänst som tillhandahålls av Nmbrs BV i Amsterdam till Användaren. Denna tjänst består av att Nmbrs® på en av Abonnenten vald plats installerad i infrastrukturen (såsom avses i artikel 19.1) av Nmbrs® "på distans" via Internet eller något annat nätverk gör Nmbrs® tillgängligt för Användaren och andra Användare (“multi tenant”). Nmbrs® är den med Abonnenten avtalade (modul) programvaran för löneutbetalning och personaluppgifter från Nmbrs®.

2.3 Nmbrs har inte någon skyldighet att tillhandahålla service och support till Abonnenten i fysisk form eller på annat sätt än vad som uttryckligen framgår av detta avtal.

2.4 Genom sin beställning av abonnemanget godtar och accepterar Abonnenten tillämpningen av dessa AV på avtalet.

2.5 Tillägg eller ändringar till dessa AV äger tillämpning endast om de har avtalats skriftligt mellan parterna i handling som undertecknats av behörig firmatecknare från vardera parten.

2.6 Abonnentens egna inköpsvillkor eller andra villkor äger inte tillämpning på detta avtalsförhållande .

2.7 Ogiltigförklaring av villkor i dessa AV ska inte ha ytterligare påverkan på tolkningen avövriga villkor i AV eller avtalet i dess helhet. Nmbrs och Abonnenten ska i en sådant läge inleda förhandling i syfte att enas om nya villkor som ska ersätta de ogiltigförklarade, varvid de ogiltigförklarade villkorens syfte och omfattning ska beaktas.

3 Offerter

3.1 Offerter och andra erbjudanden från Nmbrs är inte bindande för Nmbrs såvida inte detta angivits uttryckligen och skriftligen.

4 Pris, upplupen ersättning och betalning

4.1 Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt (moms). Såvida inte något annat har avtalats anges samtliga priser i SEK. Abonnenten är skyldig att fullgöra samtliga betalningar i SEK

4.2 Om Abonnenten utgörs av flera fysiska personer och/eller juridiska personer är var och en av dessa personer solidariskt ansvariga för betalning av belopp som ska betalas för abonnemanget.

4.3 Nmbrs har rätt att anpassa avtalade priser och avgifter för tjänst och licens i början av varje kalenderår i enlighet med CBS (statistiska centralbyråns) Tjänsteproduktionsindex för utförande av tjänster, månadslöner enligt kollektivavtal, inbegripet särskild ersättning.

4.4 Nmbrs debitering för användning av Nmbrs® baseras på antalet avlönade Arbetstagare. Abonnenten debiteras i efterskott varje månad för antalet avlönade Arbetstagare. Vid veckovis löneutbetalning beräknas och debiteras antalet avlönade Arbetstagare en gång var fjärde vecka (Arbetstagare som får lön varje vecka beräknas endast en gång var fjärde vecka).

4.5 Om Abonnemanget avser en revisionsbyrå eller liknande organisation äger Abonnenten anmäla egna kunder som får använda Nmbrs plattform. Abonnenten är ansvarig för alla slutanvändare som anmäls och ska i god tid avföra de Slutanvändare från plattformen som har sagt upp sitt abonnemang hos abonnenten eller som har anmälts felaktigt som Slutanvändare.

4.6 Abonnenten kan lägga till ett obegränsat antal administrativa Användare och Slutanvändare i sin miljö varvid Abonnenten debiteras enligt gällande priser.

4.7 Företag av typen "demo" (ställs in i dashlet "företagsinställningar") är gratis. För denna typ av företag är det inte möjligt att genomföra en arbetsgivardeklaration. Abonnenten ansvarar för att Slutanvändaren informeras om denna funktion via ett meddelande och att Miljöns Företag inte ingår i säkerhetskopieringen. Om användningen av typen "demo" uppgraderas till "normal" löneadministration debiterar Nmbrs standardpriset för denna löneadministration från och med den tidpunkt uppgraderingen görs.

4.8 Om betalning av någon anledning inte leder till fullständig betalning, är Abonnenten, utan att någon uppmaning eller formell underrättelse, skyldig att betala lagstadgad dröjsmålsränta på det utestående beloppet. Om Abonnenten trots uppmaning eller formell underrättelse inte fullgör betalning, kan Nmbrs® lämna över fordran till inkasso, varvid abonnenten utöver det totala belopp som denne är skyldig att betala ska utge samtliga inkassokostnader. Vid bristande betalning äger Nmbrs rätt att tillfälligt skjuta upp genomfåran

5. Sekretess

5.1 Abonnenten och Nmbrs ska säkerställa att samtliga information som erhålls från den andra parten som man vet eller rimligen borde veta är konfidentiella ska förbli hemliga. Den part som tar emot konfidentiella uppgifter ska enbart använda dem för det syfte för vilket de har lämnats. Information anses konfidentiell i synnerhet om någon av parterna har angett detta

6 Sekretess, datahantering och säkerhet

6.1 Ansvaret för att uppfylla lagstadgade skyldigheter om hantering av personuppgifter åligger helt och fullt Abonnenten. Nmbrs ska i den omfattning det är tekniskt möjligt lämna stöd när det gäller de skyldigheter som Abonnenten ska uppfylla, på Abonnentens bekostnad. Abonnenten garanterar att alla krav på lagenlig bearbetning av de personuppgifter som denne har fört in är uppfyllda samt garanterar gentemot Nmbrs att innehållet, användningen och bearbetningen av uppgifterna inte medför något intrång i tredje parts rättigheter.

6.2 Parterna framhåller att Nmbrs i fråga om bearbetning av personuppgifter utgör "bearbetare" och abonnenten "ansvarig" i den mening som avses i lagen om skydd för personuppgifter (PUL). .

6.3 Abonnenten påtar sig fullt ansvar för krav mot Nmbrs från personer från vilka personuppgifter har registrerats i eller har bearbetats inom ramen för en personregistrering som Abonnenten har företagit , såvida inte Abonnenten kan visa att de omständigheter på vilka krav grundas uteslutande ska hänföras till Nmbrs AB.

6.4 Nmbrs Nmbrs garanterar att informationssäkerheten under alla omständigheter är skäligen effektiv.

6.5 Nmbrs har rätt att ändra Abonnentens koder för åtkomst och identifiering. Nmbrs har rätt att ändra tilldelade koder för åtkomst och identifiering. Abonnenten ska behandla koder för åtkomst och identifiering konfidentiellt och noggrant och endast lämna ut dessa till auktoriserad personal. Nmbrs är inte ansvarigt för skador eller kostnader som uppkommer till följd av användning eller missbruk av koder för åtkomst och identifiering.

6.6 Nmbrs har enbart rätt att använda information från Abonnentens plattform eller administration för att tillhandahålla de avtalade tjänsterna till Abonnenten, vilket inbegriper användning av en kopia av plattformen enbart för internt bruk för att övervaka att Abonnentens plattform fungerar tillfredsställande eller för att testa huruvida en nyare version av Nmbrs® fungerar tillfredsställande. Abonnenten medger härvid att uppgifterna får användas i avpersonifierad form av Nmbrs i statistiskt syfte.

7 Förbehåll för egendom och rättigheter, sakrätt och hävning

7.1 Rättigheterna enligt detta avtal upplåts till Abonnenten så länge denne uppfyller sin betalningsskyldighet och andra åtaganden mot Nmbrs.

7.2 Nmbrs äger rätt att behålla mottagen eller genererad information, andrauppgifter, dokument, programvara, databaser och resultat från tillhandahållandet av Nmbrs tjänster och licens oaktat skyldighet att överlämna eller tillhandahålla dem, till dess att Abonnenten har fullgjort all sina skyldigheter mot Nmbrs, innefattande betalningsskyldighet enligt detta avtal.

8 Immateriella rättigheter

8.1 Samtliga rättigheter till av Nmbrs vid tillhandahållandet av Abonnemanget använda eller på grund av detta till Abonnentens förfogande eller disposition ställda programvaror, webbplatser, databaser (med undantag för information som Abonnenten har tillfört Nmbrs®), även förberedande material, innehas uteslutande av Nmbrs AB eller företagets underleverantörer till vilka rättigheter Abonnenten eller annan endast får den licensrätt som uttryckligen följer av detta avtal. Abonnenten erhåller endast de (eventuella) nyttjanderättigheter som uttryckligen tillerkänns denne enligt dessa allmänna villkor. En eventuell nyttjanderätt som tillkommer Abonnenten är dessutom under alla förhållanden begränsad till avtalets löptid. Rätten är icke-exklusiv, får inte överlåtas och någon underlicens får inte tilldelas. Abonnentens rätt till Nmbrs® omfattar uteslutande en användning av Nmbrs® på Nmbrs® infrastruktur (såsom anges i artikel 19.1). Denna rätt omfattar inte någon rätt att använda Nmbrs® på andra datasystem än på Nmbrs® infrastruktur.

8.2 Abonnenten får inte radera eller ändra något innehåll vad avser karaktären av upphovsrätter, varumärken, företagsnamn eller några andra immateriella rättigheter ur Nmbrs användarhandböcker, webbplatser, databaser eller material

8.3 Nmbrs ansvarar för varje anspråk från tredje man mot Abonnenten som grundas på ett påstående att programvara, webbplatser, databaser eller annat material som Nmbrs själv har utvecklat medför intrång i immateriella rättigheter från tredje man, på villkor att Abonnenten utan dröjsmål skriftligen har informerat Nmbrs om anspråket och dess innehåll och handläggningen av tvisten, varvid ingåendet av eventuella förlikningar i sin helhet ska överlåtas till Nmbrs . Abonnenten ska i detta avseende medverka samt överlämna nödvändiga fullmakter och information till Nmbrs . Detta Nmbrs ansvar förfaller emellertid om det föreligger ett medvetet intrång som har samband med Abonnentens användning, bearbetning, eller införlivande av material som Nmbrs har ställt till förfogande, med ändringar som Abonnenten har gjort eller har låtit en tredje man göra utan skriftligt medgivande från Nmbrs i programvaran, webbplatsen, databasen eller annat material. Om det definitivt står fast att programvara, webbplatser, databaser eller annat material som Nmbrs själv har utvecklat medför intrång i tredje parts immateriella rättigheter eller om det enligt Nmbrs bedömning föreligger en betydande risk för ett sådant intrång, ska Nmbrs om möjligt säkerställa att Abonnenten kan fortsätta använda den levererade eller funktionellt likvärdig annan programvara, webbplatser, databaser eller material.

8.4 Abonnenten garanterar att det inte föreligger några rättigheter från tredje man som utgör hinder mot att tillgängliggöra databaser eller annat material till Nmbrs i syfte att använda, bearbeta eller installera dessa. Abonnenten tar på sig varje krav eller anspråk från tredje man mot Nmbrs som grundas på påståendet att tillgängliggörande, användning, bearbetning, installation eller införlivande av detta slag utgör ett intrång i tredje mans ensamrätt.

8.5 Om Abonnenten använder en eller flera API:s från Nmbrs såsom de som ställs till förfogande via Nmbrs webbplats, erhåller Abonnenten under abonnemangets löptid en nyttjanderätt som inte får överlåtas, är icke-exklusiv och för vilken någon underlicens inte får tilldelas i syfte att kunna använda API:n uteslutande för interna ändamål inom den egna organisationen.

9 Övriga skyldigheter för Abonnenten

9.1 För att möjliggöra att Nmbrs AB kan genomföra Abonnemanget på ett korrekt sätt är Abonnenten alltid skyldig att samarbeta med Nmbrs i den utsträckning som förutsätts för att möjliggöra att Nmbrs kan genomföra avtalet på ett korrekt sätt, vilket omfattar tillhandahållandet av information om samtliga fakta och omständigheter som kan ha inflytande på tillhandahållandet av tjänsten och licensen och tillgången till dessa.

9.2 Abonnenten bär risken för valet av (rätt) användning, rätt tillämpning och rätt förvaltning, vilket innefattar kontroller av inställningar i dennes förvaltning av Nmbrs®, webbplatser, databaser, och andra produkter och material och av de tjänster som Nmbrs ska tillhandahålla. Abonnenten är ansvarig för (att kontrollera) huruvida de uppgifter som bearbetas genom användningen av en tjänst som Nmbrs tillhandahåller är korrekta och det sätt på vilket resultaten av tjänsten används. Abonnenten är även ansvarig för instruktionerna för användningen genom Användare, oberoende av huruvida dessa användare har en underordnad ställning till Abonnenten.

9.3 Nmbrs är inte ansvarig för att det krävs anskaffning, installation, utrustning, parametrisering, inkoppling, anpassning eller dylikt och/eller en välfungerande infrastruktur (som apparater, (hjälp)program och användning av domänen, dock inte infrastrukturen från Nmbrs såsom avses i artikel 19.1) från Abonnenten eller tredje man för att kunna använda Nmbrs® abonnemanget med undantag för den utrustning som används och förvaltas direkt av Nmbrs . Nmbrs kan inte hållas ansvarig för skador eller kostnader på grund av fel i överföringen, lagringen eller för att denna utrustning inte är tillgänglig, såvida Abonnenten inte förmår visa att dessa skador eller kostnader har uppkommit till följd av vårdslöshet från Nmbrs AB.

9.4 Abonnenten är alltid skyldig att använda den nyaste versionen av den (eller de) allmänna användarhandböcker som hör till den avtalade tjänsten och som Nmbrs ställer till förfogande genom sin webbplats och att regelbundet kontrollera på Nmbrs webbplats huruvida finns en ny version av den (eller dessa) handböcker.

9.5 Abonnenten ska på grundval av de av Nmbrs tillhandahållna upplysningar vidta åtgärder för att förekomma begränsningar till följd av störningar och avbrott i tillhandahållandet av tjänsten, förvanskning eller förlust av uppgifter eller inventera och om det krävs ett vidtagande av ytterligare åtgärder mot andra risker i sin organisation. Nmbrs förklarar sig beredd att på begäran från Abonnenten om rimligt lämna stöd till ytterligare åtgärder som Abonnenten vidtar mot att Nmbrs kan ställa (finansiella) krav. Nmbrs bär aldrig något ansvar för återställandet av förvanskade eller förlorade uppgifter.

9.6 Abonnenten är ansvarig gentemot Nmbrs för all Abonnentensanvändning av Nmbrs® till förmån för tredje man. Abonnenten tar på sig allt ansvar för krav och anspråk från tredje man mot Nmbrs för ersättning avseende skada grundat på sådant sammanhang.

9.7 Abonnenten är skyldig att i samtliga situationer agera aktsamt och tillbörligt gentemot tredje man inom ramen för Abonnemanget. Abonnenten ska i samtliga fall särskilt respektera övriga rättigheter från tredje man, integritet från tredje man, inte sprida uppgifter i strid med lag, inte förskaffa sig olovlig tillgång till system, inte sprida virus eller andra skadliga program samt underlåta att företa straffbara gärningar och överträdelser av andra lagstadgade förpliktelser.

9.8 För att förekomma eventuella anspråk från tredje man eller begränsa följderna av dessa är Nmbrs alltid berättigat att vidta åtgärder på grund av en handling eller en försummelse som medför risker för Abonnenten utan att detta medför en rätt för Abonnenten att begära skadestånd. Abonnenten är skyldig att utan dröjsmål radera information (inbegripet nerladdade bilder, logo:s, texter eller dylikt) på skriftlig begäran från Nmbrs. Vid underlåtenhet att uppfylla denna skyldighet har Nmbrs rätt att välja att radera informationen eller att göra tillgången till den omöjlig. Vidare har Nmbrs rätt att omedelbart och utan föregående meddelande vid överträdelse eller befarad överträdelse av det som föreskrivs i artikel 9.7 återkalla tillgången till Nmbrs system och/eller återkalla användningen av ett subdomännamn, epostadress och/eller systemnamn utan att detta medför en rätt för Abonnenten att begära skadestånd eller prisreduktion. Detta påverkar inte eventuella övriga åtgärder eller rätten för Nmbrs att utöva andra rättigheter gentemot Abonnenten. Nmbrs har i sådana fall rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan utan att detta medför en rätt för Abonnenten att begära skadestånd eller prisreduktion

9.9 Det kan inte krävas att Nmbrs ska göra en bedömning huruvida anspråk från tredje man eller Abonnentens svaromål är välgrundade eller att Företag på något sätt blir indraget i en tvist mellan Abonnenten och en tredje man. Abonnenten är skyldig att samråda med den aktuella tredje mannen i sak och lämna skriftlig och tydlig information till Nmbrs.

10 Leveranstider

10.1 Samtliga (leverans)tider och data (som ska levereras) som Nmbrs har angett eller avtalat är preliminära.

10.2 Nmbrs ska endast kan endast hållas ansvarigt för försening om en föregående fullständigt och detaljerat skriftlig underrättelse avlämnats i vilken en leveransfrist har fastställts och garanterats.

11 Tjänstens allmänna utförande, ansvarsbegränsningar

11.1 Nmbrs ska sträva efter att utföra tillhandahållandet av tjänsten med omsorg efter bästa förmåga, i förekommande fall i överensstämmelse med de med Abonnenten fastställda villkoren och förfarandena. Samtliga tjänster som Nmbrs tillhandahåller utförs på grundval av skyldigheten att använda vissa medel.

11.2 Nmbrs tillhandahåller alltid tjänsten på uppdrag av Abonnenten. Om Nmbrs på grund av en begäran eller behöriga föreskrifter från en offentlig myndighet eller i samband med en lagstadgad förpliktelse vidtar åtgärder som har samband med Abonnentens uppgifter, dennes arbetstagare eller brukare, får samtliga därmed sammanhängande kostnader debiteras Abonnenten.

1.3 Nmbrs kan med anledning av ändringar i det relevanta lag- och regelverk liksom ändringar i andra bestämmelser som har antagits av behöriga myndigheter vidta ändringar vad gäller tjänstens innehåll eller omfattning. Om sådana ändringar medför en väsentlig förändring för Abonnentens ska Nmbrs så snart som möjligt underrätta Abonnenten om dessa. Kostnaderna för dessa förändringar ska debiteras Abonnenten.

11.4 Nmbrs äger rätt att fortsätta tillhandahållandet av tjänsten genom att använda en ny eller ändrad version av Nmbrs® med likvärdiga eller bättre funktioner i förhållande till de överenskomna funktionerna. Nmbrs är inte skyldigt att handha, ändra eller tillfoga särskilda av Abonnenten specificerade egenskaper eller funktioner i Nmbrs®.

11.5 Nmbrs kan helt eller delvis göra avbrott i tjänsten för preventivt, avhjälpande eller justerande underhåll. Abonnenten ska lämna allt stöd som Nmbrs kräver, vilket innefattar ett tillfälligt avbrott i Abonnentens användning av tjänsten om detta enlig Nmbrs bedömning är nödvändigt. Nmbrs ska inte låta avbrottet pågå längre än nödvändigt, om möjligt efter kontorstid och, om det är möjligt på grund av omständigheterna, börja först efter meddelande till Abonnenten

11.6 Abonnenten ser till att material, uppgifter, programvara, förfaranden, och instruktioner som denne har ställt till Nmbrs :s förfogande för tillhandahållandet av tjänsten alltid är korrekt och fullständigt samt att samtliga uppgifter och datamedier som lämnats till Nmbrs uppfyller av Nmbrs fastställda specifikationer och anvisningar. Abonnenten ska förfoga över tillräcklig bandbredd. Härvid presumeras att Abonnenten alltid minst förfogar över den bandbredd (både vad gäller nedladdning och uppladdning) som anges på Nmbrs webbplats www.nmbrs.com

11.7 Nmbrs har alltid rätt att ändra minimisystemkraven. I vilket fall Abonnenten meddelas i förväg.

11.8 Nmbrs har inte någon skyldighet att utföra datakonverteringar.

11.9 I den mån det är nödvändigt eller önskvärt ska Nmbrs om avbrott i tillhandahållandet av tjänsten (bearbetning av löne- och personaluppgifter) på grund av abonnemanget är en direkt följd av programvara, förfaranden eller handlingar för vilka Nmbrs är uttryckligen ansvarigt på grund av Abonnemanget, upprepa tillhandahållandet av tjänsten för att åtgärda dessa fel, om Abonnenten skriftligt och detaljerat underrättar Nmbrs härom utan dröjsmål, dock senast inom en vecka efter erhållandet av resultaten. Endast om avbrottet vid tillhandahållandet av tjänsten är föranlett av Nmbrs är upprepningen kostnadsfri, i alla andra fall debiterar Nmbrs kostnaderna för en eventuell upprepning enligt ordinarie prislista. Om åtgärdande av avbrott som kan tillskrivas Nmbrs enligt Nmbrs bedömning inte är tekniskt eller rimligen möjligt, ska Nmbrs tillgodoräkna det belopp som Abonnenten ska betala för det aktuella tillhandahållandet av tjänsten utan att vara ytterligare eller på annats sätt ansvarig gentemot Abonnenten. Abonnenten har inte några andra rättigheter på grund av fel i tillhandahållandet av tjänsten än de här beskrivna.

11.10 Nmbrs garanterar inte att den tjänst som levereras inom ramen för Abonnemanget är felfri och fungerar utan avbrott. Nmbrs enda skyldighet är att försöka åtgärda fel i programvaran inom skälig tid i enlighet med vad som fastställs i dessa allmänna villkor. Nmbrs garanterar inte och ansvarar inte för att fel i programvara som företaget inte själv har utvecklat ska åtgärdas.

11:11 Nmbrs ansvarar inte för att Nmbrs® uppdateras i tid till ändringar i relevanta lag- och regelverk.

11:12 Nmbrs Nmbrs ansvarar inte för att Abonnenten tilldelas önskat subdomännamn och/eller systemnamn

11:13 Nmbrs har inte något ansvar för innehållet och sammanställningen av subdomännamn och/eller systemnamn och den användning som görs av subdomännamnet och/eller systemnamnet. Abonnenten garanterar gentemot Nmbrs att denne är berättigad att använda subdomännamnet och/eller systemnamnet och att användningen av dessa inte är otillbörlig gentemot en eller flera tredje män. Abonnenten tar på sig ansvar för varje anspråk från tredje man som har samband med subdomännamnet och/eller systemnamnet gentemot Nmbrs och ska ersätta Nmbrs AB all kostnad föranledd av sådant anspråk

12 Hävning, uppsägning och ändring av formen för Abonnemanget

12.1 Abonnenten kan säga upp Abonnemanget skriftligt med iakttagande av en uppsägningstid på en (1) månad räknad från slutet av varje kalendermånad och Nmbrs kan säga upp abonnemanget skriftligt med iakttagande av en uppsägningstid på två (2) månader räknat från slutet av kalenderåret. Parterna ska aldrig bli skyldiga att utge skadestånd eller annan ersättning på grund av en sådan uppsägning.

12.2 Var och en av parterna kan skriftligen säga upp avtalet med omedelbar verkan utan formell underrättelse om motparten - annat än övergående - ställer in sina betalningar, om den andra parten begärs i konkurs, om den andra partens företag likvideras eller avslutas annat än vid rekonstruktion eller fusion av företag, eller om det bestämmande inflytandet över Abonnentens företag ändras. Nmbrs har aldrig någon skyldighet att betala tillbaka redan erhållna belopp eller att betala skadestånd på grund av en sådan uppsägning. Om Abonnenten går i konkurs förfaller rätten att använda programvara, webbplatser och liknande som ställts till abonnentens förfogande automatiskt.

12.3 Abonnenten har rätt att ändra den avtalade formen på Abonnemanget den första dagen i varje kalendermånad (upp- eller nedgradera till Service Niveau Gold och vice versa). Från och med datumet för ändringen ska Abonnenten betala den ersättning som utgår för den ändrade formen på Abonnemanget.

13 Avslutande och följderna av ett avslutande av Abonnemanget

13.1 Vid avslutande av Abonnemanget ska Nmbrs, mot betalning från Abonnenten i enlighet med Nmbrs gällande taxor, på skriftlig begäran från Abonnenten tillhandahålla den datainformation som Abonnenten har infört eller levererat genom Nmbrs® – såsom och i den utsträckning de är för handa i Nmbrs® databas. Nmbrs ska leverera uppgifterna i läsbar form på ett av Nmbrs fastställt gångbart medium. Abonnenten ska ha framställt denna begäran till Nmbrs inom 1 (en) månad från Abonnemangets upphörande. Därefter är skyldigheten förfallen. Abonnenten godtar att dessa datauppgifter innehar de egenskaper som föreligger vid mottagandet. Vidare har Nmbrs inte på något sätt en skyldighet att konvertera eller på annat sätt göra den datainformation som ställts till förfogande lämpade för Abonnentens användning.
13.2 Om Abonnenten har tillträtt Nmbrs ABs allmänna deponeringsavtal (nedan kallat deponeringsavtalet), enligt Nmbrs gällande taxor såsom de återges på företagets webbplats , har Abonnenten rätt till fortsättning av SaaStjänsten såsom föreskrivs i deponeringsavtalet. I övrigt har Nmbrs inte någon skyldighet att inneha ett säkerhetscenter eller andra säkerhetsfaciliteter.

14 Begränsning av Nmbrs skadeståndsansvar, reklamation

14.1 Nmbrs ansvar för en brist i uppfyllelsen av Abonnemanget eller på andra grunder, även uttryckligen inbegripet varje brist i uppfyllelsen av en med Abonnenten avtalad garantiförpliktelse- och förbindelse, är begränsat till ersättning för eventuella visade direkta skador upp till och med ett maximalt belopp som uppgår till det sammanlagda vederlag (exkl. moms) som Abonnenten har betalat till Nmbrs under detta avtal under de tolv (12) månader som föregick den skadeorsakande omständigheten. I vart fall ska Nmbrs totala, kumulativa ansvar för skador, oberoende av skadeorsaken, inte överstiga 500 000 SEK. Med direkta skador anses uteslutande: a) de kostnader som Abonnenten har haft för att denne har varit tvingad att behålla ett operativt system och därmed sammanhängande förseningar genom att Nmbrs inte har fullgjort på ett för Nmbrs bindande leveransdatum, minskat med eventuella besparingar som är en följd av den försenade prestationen, b) rimliga kostnader för att fastställa orsaken till och omfattningen av skadan, såvida fastställelsen hänger samman med en direkt skada i den mening som avses i denna paragraf, c) rimliga kostnader som har uppkommit för att begränsa direkt skada i den mening som avses i denna paragraf.

14.2 Nmbrs ansvar för skador genom dödsfall, kroppsskada eller på grund av materiella sakskador ska sammanlagt aldrig överstiga 12 500 000 SEK (tolvmiljoner fem hundratusen svenska enkronor).

14.3 ANmbrs kan inte hållas ansvarigt för indirekta skador, följdskador, utebliven vinst, böter eller eftertaxering, uteblivna besparingar, minskad goodwill, skador genom stagnation eller avbrott i rörelsedrift, skador till följd av anspråk från Abonnentens kunder, skador i samband med att Abonnenten har använt av Nmbrs föreskrivet material eller programvara från tredje man och skador i samband med att Abonnenten har anlitat av Nmbrs föreskrivna underleverantörer. Nmbrs kan inte på något sätt göras ansvarig för skador som orsakas av oriktig användning av tjänsten, till exempel oaktsam användning av tjänsten, felaktig tillämpning av åtskillnad mellan ansvarsområden, oriktig förvaltning av lösenord eller olämplig användning. Vidare kan Nmbrs inte hållas ansvarigt på grund av förvanskning, förstöring eller förlust av uppgifter eller dokument.

14.4 Allt ansvar för skada förorsakad av/sammanhängande med att Nmbrs via sin hemsida har tagit den demoversion av Nmbrs® såsom avses i artikel 4.9 ur drift är uteslutet.

14.5 Friskrivningarna eller begränsningen av ansvar för Nmbrs, såsom föreskrivs i detta avtal påverkar inte övriga friskrivningar och begränsningar av Nmbrs s ansvar i dessa allmänna villkor eller övriga avtalade särskilda bestämmelser i Abonnemanget.

14.6 De åsyftade friskrivningarna och begränsningarna i artikel 14.1–5 förfaller om och i den utsträckning skadan är en följd av uppsåt eller medveten vårdslöshet från Nmbrs företagsledning.

14.7 Nmbrs :s ansvar på grund av fel vid uppfyllelsen av ett avtal som kan tillskrivas Nmbrs är uttryckligen förutsatt av att Abonnenten utan dröjsmål skriftligt reklamerar Nmbrs och fastställer en rimlig tidsfrist för att avhjälpa felet och Nmbrs även efter denna tidsfrist misslyckas med att uppfylla sina skyldigheter.

14.8 Samtliga skadeståndskrav gentemot Nmbrs förfaller tjugofyra månader efter det att fordran har uppkommit.

15 Force majeure

15.1 Med force majeure förstås force majeure från Nmbrs underleverantörer, myndighetsbeslut, strömavbrott, störningar av internet, datanätverk eller telekommunikationsutrustning, arbetsbelastning, strejk samt att ett eller flera personalled inte är tillgängliga under förutsättning att inte hindret är föranlett av den part som påkallar hindret som prestationsbefriande. Force majeure är prestationsbefriande för part så längre hindret består. Om force majeure håller i sig längre än trettio (30) dagar har var och en av parterna rätt att häva avtalet. Prestationer som redan har utförts på grund av Abonnemanget avräknas proportionerligt utan att parterna i övrigt skulle ha några ömsesidiga skyldigheter

16 Ändringar och tilläggsarbeten

16.1 Om Nmbrs på begäran och med föregående samtycke från Abonnenten har utfört arbeten eller andra prestationer som ligger utanför innehållet eller omfattningen av de avtalade skyldigheterna och/eller prestationerna, ska dessa arbeten eller prestationer betalas och ersättas av Abonnenten i enlighet med Nmbrs allmänna prislista. Nmbrs har aldrig någon skyldighet att fullgöra en sådan begäran och kan kräva att ett särskilt skriftligt avtal ingås.

17 Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

17.1 Abonnenten har inte rätt att sälja och/eller överföra rättigheter och/eller skyldigheter ur Abonnemanget till tredje man.

17.2 Nmbrs har rätt att överlåta sin rätt till ersättning enligt detta avtal till tredje man.

18 Tillämplig rätt och tvister

18.1 Svensk rätt ska vara tillämplig på avtal mellan Nmbrs och Abonnenten. 1980 års Wienkonvention om internationella köp är inte tillämplig. .

19 Tillhandahållande på Service Level Basis

Utöver vad som föreskrivs i artiklarna 1–18 gäller det som härunder föreskrivs i artiklarna 12–23 för tillhandahållande av service och support.

19.1 Definitioner:

Särskilda öppettider: Dygnet runt utanför öppettiderna. .
Planerat underhåll: möjligt torsdagar mellan kl. 18:00 och kl. 06:00 samt maximalt fyra (4) gånger per månad mellan kl. 6:00 och kl. 18:00..
Infrastruktur: Hårdvara, datautrustning och webapplikation som Nmbrs® har tillhandahållit och som omfattas av Nmbrs® ansvar.
Anmälan: en anmälan inkommen till supporten rörande en störning, fråga eller ett önskemål i enlighet med dessa villkor.
Anmälningskategori(er): Anmälan kategori 10, 15, 20, 30 och/eller 40.
Anmälan kategori 15: en störning som medför ett allvarligt tillämpningsfel och som medför risker för en väsentlig bearbetningsperiod för alla Användarens företag. Genom viss anpassning eller kringgående operationer kan Användaren med vissa svårigheter fortfarande arbeta med en stor del av Nmbrs® .
Anmälan kategori 20: en störning som medför ett allvarligt tillämpningsfel och som medför risker för en väsentlig bearbetningsperiod för ett eller några av Användarens företag. Genom viss anpassning eller kringgående operationer kan Användaren med vissa svårigheter fortfarande arbeta med en stor del av Nmbrs® .
Anmälan kategorie 30: en icke-väsentlig störning i Nmbrs® med begränsade följder för Användaren som inte kräver någon omedelbar reaktion från Nmbrs®.
Anmälan kategori 40: samtliga frågor och begäran om information om användningen eller genomförandet av Nmbrs®. Användaren kan för support av denna kategori bli skyldig att betala en separat ersättning till Nmbrs®. Nmbrs® ska underrätta Användaren om detta i god tid innan supporten påbörjas.
Nödvändigt extra underhåll: underhåll av Nmbrs® under Service Window för vilken något uppskov inte är möjligt (till exempel säkerhetsrisker).
Support: under öppettiderna (och för kategori 10 även under de särskilda öppettiderna) genom Nmbrs® support (hädanefter kallad: Nmbrs® Helpdesk) tillhandahållande av allmän support beträffande Nmbrs® via telefon eller Nmbrs® Helpdesk, inbegripet förklaringar om de allmänna användardokumenten, hjälp med den korrekta användningen av Nmbrs® och bekräftelse och analys av Användaren huruvida införda eller bearbetade uppgifter är korrekta. Till support hör bland annat uttryckligen inte uttalanden om hos Användaren sedvanliga eller önskade bokföringssätt eller interna bokföringsregler, kompletta uttalanden om funktionernas verkan om någon utbildning inte har ägt rum, leverans av implementeringstjänster vid frågor om användningen av Nmbrs®, leverans av projektadministration eller tillhandhållande av processdefinitioner som behövs för utrustningen eller för implementeringen hos Användaren.
Svarstid: den tid som går mellan avläsningen av en anmälan och den tidpunkt vid vilken Nmbrs AB påbörjar supporten såsom den bekräftas i ett muntligt eller skriftligt meddelande till Användaren.
Öppettider: Nmbrs® vanliga kontorstider (kl. 08.30-17.00 CET) från måndag till fredag, med undantag för särskilda i Nederländerna fastställda helgdagar. För driftställen utanför Nederländerna kan avvikande tider gälla.
Service window Nmbrs®: dagligen mellan kl. 06:00 och kl. 24:00.
Störning: ett reproducerbart problem genom vilket tillhandahållandet av tjänsten med avseende på Nmbrs® inte är tillgängligt, eller inte är fullständigt eller endast begränsat tillgängligt för Användaren. .

20. Tillgänglighet

20.1 Nmbrs® strävar efter att Nmbrs® alltid ska vara tillgänligt under öppettiderna - i genomsnitt är tillgängligheten 99,6% per månad. Tillgänglighet omfattar möjligheten att kunna logga in på sidan/portalen Nmbrs.se (på Nmbrs® server), på de avtalade Nmbrs® modul(erna) och öppnandet av startsidan på Nmbrs® modulen(modulerna). Den uppnådda tillgängligheten beräknas på följande sätt: Drifttid är den tid som Nmbrs® är tillgängligt. Driftavbrottstid är den tid som Nmbrs® inte är tillgängligt. Planerat underhåll, nödvändigt extra underhåll på grund av omständigheter som ligger utanför Nmbrs® kontroll räknas inte som driftavbrottstid och räknas inte vid beräkningen av den procentuella drifttiden. Den uppnådda tillgängligheten beräknas som drifttiden/(drifttiden+driftavbrottstiden).

20.2 Tillgängligheten till Nmbrs® mäts var tredje minut från minst 6 (sex) platser i hela världen. Det senast gällande värdet på tillgängligheten kan avläsas via inloggningsskärmen på sidan Nmbrs.se. De angivna värdena avspeglar den minsta tillgängligheten för de kumulativa värdena från samtliga mätplatser i hela världen. I brist på motbevisning ska den av Nmbrs® uppmätta tillgängligheten och servicenivån anses utgöra fullständig bevisning.

20.3 Nmbrs® strävar efter att datatrafikens hastighet till och från Nmbrs® ska hålla sig på en sådan nivå att Användaren på ett godtagbart sätt kan använda tjänsten under öppettiderna. Härvid ska efterföljande mätning hanteras som en objektiv mätbedömning: manuell sökning och lagring av en verifikation med två stycken via en dator av meddellång sedvanlig livslängd med sedvanligt genomsnittligt underhåll via en internetuppkoppling med genomsnittlig hastighet på en plattform med genomsnittlig omfattning genomförd i två av tre intervaller inom 1,5 (en och en halv) sekund, varvid varaktigheten av den tredje intervallen inte får vara längre än 2 (två) sekunder. Användaren ska visa och bevisa att detta inte är fallet.

20.4 Nmbrs® ska sträva efter att underrätta Användaren om planerat underhåll minst 2 (två) arbetsdagar innan åtgärderna vidtas genom meddelande på webbplatsen (support.nmbrs.nl), via twitter @NmbrsSverige och/eller via e-post.
20.5 Nmbrs® är, utan att det påverkar vad som föreskrivs i artikel 20, inte ansvarig för (följderna av) störningar som orsakas av/har samband med:
• användning av Nmbrs® i strid med gällande föreskrifter eller i strid med instruktionerna i de tillhörande användningsdokumenten eller på annat sätt inkorrekt användning av Nmbrs®, vilket även anses innefatta fel vid införandet av uppgifter eller i uppgifterna själva;
• ändringar eller fel, avbrott eller felaktigheter i utrustning eller andra program än infrastrukturen, vilket inbegriper felaktig konfiguration av Användaren utrustning och infrastruktur liksom störningar i Användarens telekommunikationsstruktur eller från tredje man eller i tredje mans elinfrastruktur - utanför infrastrukturen - som pågår längre än 4 timma;
• när Nmbrs® (under åtgärden) inte är tillgänglig på Användaren begäran;
• Om Nmbrs®, vid fastställandet eller isoleringen av problemet eller störningen behöver medverkan från Användaren som denne inte kan tillhandahålla;
• andra orsaker som inte kan tillskrivas Nmbrs®.

20.6 Som underlag för ett planerat underhåll äger uppdateringar rum veckovis. Under dessa veckovisa uppdateringar är vissa funktioner som bearbetning av en lönekörning inte tillgängliga. Nmbrs® strävar efter att denna bristande tillgänglighet inte ska överstiga en (1) timme.

21 Svarstider

21.1 Följande svarstider är tillämpliga: Kategori 10: 2 (två) timmar under de särskilda öppettiderna, kategori 15, 5 (fem) timmar under de särskilda öppettiderna, kategori 20, 5 (fem) timmar under öppettiderna, kategori 30, 8 (åtta) timmar under öppettiderna och kategori 40, 2 (två) arbetsdagar under öppettiderna.
21.2 Supporten äger rum från ett av Nmbrs® etableringsställen. Om Användaren önskar support på plats kan ett separat avtal ingås efter ömsesidiga överläggningar om vilken ersättning som Användaren ska betala. .
21.3 Användaren ska utnämna en (1) kontraktsinnehavare. Efter förfrågan från Användaren ska parterna ömsesidigt överlägga vilka av Användaren arbetstagare som är kvalificerade att vara kontraktsinnehavare. Det är endast möjligt med flera kontraktsinnehavare efter skriftligt medgivande från Nmbrs®. .


21.4 Anmälningskategorin fastställs av Nmbrs® mot bakgrund av informationen från Användaren, kompletterad med eventuella egna iakttagelser.

22 Utförandet av en anmälan

22.1 Anmälningar av kategorierna 15, 20, 30 och 40 ska anmälas till Nmbrs® Helpdesk per telefon och/eller per e-post..
22.2 Anmälningar av kategori 10 ska göras så snart som möjligt per telefon och e-post samt anmälas på Nmbrs® : webbplats . Nmbrs® underrättas automatiskt om en anmälan av kategori 10.
22.3 Anmälningar kan göras dygnet runt. En anmälan ska åtminstone innehålla följande information:
a) Användarnummer;
b) Namnet på den kontraktsinnehavare som gör anmälan;
c) En detaljerad beskrivning av störningen.
22.4 Vad gäller anmälningar av kategori 10 lämnas en uppdatering varje timme under öppettiderna.
22.5 Innan Användaren vänder sig till Nmbrs® Helpdesk är denne skyldig att rådfråga de vanliga frågorna (FAQ). Denna funktion är tillgänglig på desktopen på Nmbrs AB:s hemsida www.nmbrs.nl.
22.6 Nmbrs AB är inte ansvarig för felaktig, ofullständig och sen sändning och/eller mottagning av en av Användaren skickad anmälan, oberoende av huruvida den har orsakats av att telekommunikationstjänster och utrustning från tredje man och/eller från Användaren inte (fullständigt) fungerar.

23 Säkerhetskopiering och fysiskt skydd

23.1 Nmbrs AB tillämpar följande förfarande för säkerhetskopiering: Nmbrs AB gör varje dygn en tillfällig kopia från serverns databas (nedan kallad säkerhetskopiering) vilken lagras i fjorton (14) dagar, (b) en gång i veckan utförs en säkerhetskopiering som lagras i fyra (4) veckor, (c) den sista dagen i varje månad en säkerhetskopiering som lagras i ett (1) år och (d) en årlig säkerhetskopiering den 1 januari som lagras i 7 år, eller så mycket kortare som abonnemanget avslutas dessförinnan..
23.2 En säkerhetskopiering komprimeras och krypteras i överensstämmelse med den senaste tekniken. Back-uperna lagras i ett av Nmbrs AB fastställt externt beläget datacentrum i Nederländerna.
23.3 Användaren kan begära återställning av en säkerhetskopiering mot betalning enligt Nmbrs AB:s gällande taxa. För denna tjänst krävs ett separat avtal. Nmbrs AB strävar efter att genomföra en sådan återställning inom en arbetsdag mot gällande ersättning.
23.4 De servrar som Nmbrs AB använder står på en (mycket) säker plats. Den plats där utrustningen är belägen är försedd med ett fysiskt åtkomstskydd för säkerheten, extra energi- och kylinfrastruktur, skydd mot tillgång genom obehöriga, hårdvarusupport dygnet runt, brandskydd, stabil kraftförsörjning, skydd mot internettillgång och brandvägg.
23.5 Datatrafiken från dock till Nmbrs® kontrolleras dygnet runt från ett centralt kontrollrum, varvid Nmbrs AB strävar efter att inom 30 minuter reagera om tredje man obehörigt försöker förskaffa sig tillträde till Nmbrs®, på ovanlig trafik som inte kan användas genom Nmbrs®, på hotande datatrafik eller andra försök för att underminera Nmbrs® korrekta funktioner. Nmbrs AB får i sådana fall blockera Användaren tillgång till Nmbrs®.

Tillhandahållande av tjänster på Service Level Gold

24 Särskilda villkor för Service Level Gold

24.1 De i artikel 24 föreskrivna villkoren är tillämpliga vid sidan om villkoren i artiklarna 1–23 om parterna har ingått ett avtal om Service Level Gold. Om dessa allmänna villkor i vissa delar är oförenliga med de särskilda villkoren i Service Level Gold, ska villkoren i dessa särskilda villkor ha företräde. .

24.2. Definitioner

Support: Villkoren under "support" i artikel 19.1 och det som där föreskrivs med avseende på kategori 10 är även tillämpligt på en anmälan enligt kategori 15.
Lösningstid: är den tid som går från svarstiden till det att störningen har lösts och en programomstyrning har företagits.

24.3 Lösningstiden för anmälningar i kategorierna 10, 15 och 20
• För kategori 10: 4 (fyra) timmar under öppettiderna och 24 (tjugofyra) timmar under de särskilda öppettiderna. .
• För kategori 15: 1 (en) arbetsdag under de särskilda öppettiderna.
• För kategori 20: 10 (tio) arbetsdagar under öppettiderna.

24,4 Nmbrs AB kan i förekommande fall skjuta upp åtgärdandet av fel till dess att en ny version av programvaran tas i bruk. Nmbrs AB har rätt att vidta tillfälliga lösningar genom såväl förbikopplingar i programmet som genom begränsningar i programvaran genom vilka problemen ska minska

24.5 Med avvikelse från villkoren i artikel 14.1 ska ansvaret för skador som förorsakats av/hänger samman med ej iakttagna lösningstider såsom menas i artikel 24.3, ska ersättningen för direkta skador begränsas till ett maximalt belopp som motsvarar det totala vederlag (exkl. moms) som abonnenten har betalat under den månad som föregick den skadeorsakande omständigheten. Till skillnad från den här avsedda rätten till ersättning kan abonnenten inte göra gällande någon annan eller ytterlligare rättigheter gentemot Nmbrs AB i samband med underlåtenheten att uppfylla lösningstider, vilket inbegriper men inte är begränsat till uppskov eller hävning.

25 Rapportering
Abonnenten kan genom supportfunktionen från Nmbrs® via webbplatsen https://support.nmbrs.nl/ 24/7 i realtid följa hur Nmbrs AB följer upp anmälan. Detta förfarande gäller för anmälningar i kategorierna 15, 20, 30 och 40. Dessutom tillhandahålls en rapport om antalet 4 gånger per år om antalet kategori 10-anmälningar.

26. Tillgänglighet
Nmbrs Om Nmbrs AB ändrar minimisystemkraven ska abonnenten meddelas minst tre (3) månader i förväg.